看风流慷慨,谈笑过残年上一句下一句 前一句后一句 八声甘州·故将军饮罢夜归来拼音版 辛弃疾诗词_当当语文网

看风流慷慨,谈笑过残年上一句 下一句

出自宋朝辛弃疾的《八声甘州·故将军饮罢夜归来
原文翻译:

夜读《李广传》,不能寐。因念晁楚老、杨民瞻约同居山间,戏用李广事,赋以寄之。

故将军饮罢夜归来,长亭解雕鞍。恨灞陵醉尉,匆匆未识,桃李无言。射虎山横一骑,裂石响惊弦。落魄封侯事,岁晚田间。
谁向桑麻杜曲,要短衣匹马,移住南山?看风流慷慨,谈笑过残年。汉开边、功名万里,甚当时、健者也曾闲。纱窗外、斜风细雨,一阵轻寒。

八声甘州·故将军饮罢夜归来拼音版

yè dú 《lǐ guǎng chuán 》,bú néng mèi 。yīn niàn cháo chǔ lǎo 、yáng mín zhān yuē tóng jū shān jiān ,xì yòng lǐ guǎng shì ,fù yǐ jì zhī 。

gù jiāng jun1 yǐn bà yè guī lái ,zhǎng tíng jiě diāo ān 。hèn bà líng zuì wèi ,cōng cōng wèi shí ,táo lǐ wú yán 。shè hǔ shān héng yī qí ,liè shí xiǎng jīng xián 。luò pò fēng hóu shì ,suì wǎn tián jiān 。
shuí xiàng sāng má dù qǔ ,yào duǎn yī pǐ mǎ ,yí zhù nán shān ?kàn fēng liú kāng kǎi ,tán xiào guò cán nián 。hàn kāi biān 、gōng míng wàn lǐ ,shèn dāng shí 、jiàn zhě yě céng xián 。shā chuāng wài 、xié fēng xì yǔ ,yī zhèn qīng hán 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

辛弃疾的诗词大全

《定风波·席上送范廓之游建康》 《念奴娇·登建康赏心亭呈史致道留守》 《满庭芳(游豫章东湖再用韵)》 《江神子·赋梅寄余叔良》 《添字浣溪沙(三山戏作)》 《出塞(春寒有感)》 《蝶恋花(送祐之弟)》 《水调歌头·盟鸥》 《江神子(侍者请先生赋词自寿)》 《临江仙(壬戌岁生日书怀)》 《满江红(送汤朝美自便归金坛)》 《水调歌头(再用韵呈南涧)》 《一枝花(醉中戏作)》 《永遇乐·京口北固亭怀古》 《贺新郎·别茂嘉十二弟》 《生查子(和夏中玉)》 《卜算子(饮酒不写书)》 《木兰花慢·可怜今夕月》 《玉楼春(客有游山者,忘携具,以词来索酒,用韵以答。时余以病不往)》 《西江月(为范南伯寿)》 《小重山(席上和人韵送李子永提干)》 《洞仙歌(访泉於期师,得周氏泉,为赋)》 《念奴娇·书东流村壁》 《水调歌头(汤坡见和、用韵为谢)》 《渔家傲(湖州幕官作舫室)》 《鹧鸪天·有客慨然谈功名因追念少年时事戏作》 《沁园春·灵山斋庵赋时筑偃湖未成》 《清平乐·村居》 《鹧鸪天(寿吴子似县尉,时摄事城中)》 《蝶恋花(和杨济翁韵,首句用丘宗卿书中语)》 《沁园春(将止酒、戒酒杯使勿近)》 《临江仙(诸葛元亮席上见和,再用韵)》 《鹧鸪天·鹅湖归病起作》 《念奴娇·梅》 《点绛唇(留博山寺,闻光风主人微恙而归,时春涨断桥)》 《减字木兰花(纪壁间题)》 《临江仙(侍者阿钱将行,赋钱字以赠之)》 《鹧鸪天(黄沙道中)》 《满江红·送李正之提刑入蜀》 《满江红(赣州席上呈陈季陵太守)》 《上西平(会稽秋风亭观雪)》 《沁园春·带湖新居将成》 《念奴娇(和信守王道夫席上韵)》 《定风波(再和前韵药名)》 《水调歌头(寿赵漕介庵)》 《汉宫春·会稽秋风亭观雨》 《西江月(渔父词)》 《西江月(用韵和李兼济提举)》 《卜算子(齿落)》 《水调歌头(和郑舜举蔗庵韵)》 《木兰花慢·席上送张仲固帅兴元》 《定风波(杜鹃花)》 《菩萨蛮(昼眠秋水)》 《江神子·送元济之归豫章》 《菩萨蛮·送曹君之庄所》 《太常引·建康中秋夜为吕叔潜赋》 《江城子(戏同官)》 《蝶恋花(席上赠杨济翁侍儿)》 《婆罗门引(用韵答傅先之时傅宰龙泉归)》 《蝶恋花·月下醉书雨岩石浪》 《满江红(和卢国华)》 《金菊对芙蓉(重阳)》 《采桑子(烟迷露麦荒池柳)》 《贺新郎(题君用山园)》 《沁园春(答杨世长)》 《生查子·独游雨岩》 《行香子(云岩道中)》 《念奴娇·书东流村壁》 《贺新郎(听琵琶)》 《瑞鹤仙·赋梅》 《瑞鹧鸪(乙丑奉祠归舟次余干赋)》 《水龙吟(楚天千里清秋)》 《河渎神(女诫效花间体)》 《水调歌头(再用韵答李子永)》 《满江红·汉水东流》 《鹧鸪天(和陈提干)》 《太常引(寿南涧)》 《好事近(元夕立春)》 《满江红·送李正之提刑入蜀》 《满庭芳(和昌父)》 《满江红(病中俞山甫教授访别,病起寄之)》 《浪淘沙·赋虞美人草》 《唐河传(效花间集)》 《浣溪沙(别成上人并送性禅师)》 《生查子(简子似)》 《丑奴儿·书博山道中壁》 《满江红·江行和杨济翁韵》 《破阵子·掷地刘郎玉斗》 《贺新郎(题传岩叟悠然阁)》 《满江红(中秋)》 《鹧鸪天(鹅湖归病起作)》 《西江月·遣兴》 《卜算子(饮酒败德)》 《临江仙·和叶仲洽赋羊桃》 《如梦令(赠歌者)》 《武陵春·走去走来三百里》 《朝中措(为人寿)》 《鹧鸪天(和人韵有所赠)》 《鹧鸪天(一片归心拟乱云)》 《浣溪沙(偶作)》

八声甘州·故将军饮罢夜归来赏析

  汉“飞将军”李广的故事广为人知,在古代诗文中也多所咏及。辛弃疾的这首《八声甘州》,便是其中的名篇。辛弃疾二十三岁即起兵抗金,南归以后亦所至多有建树。但因为人刚正不阿,敢于抨击邪恶势力,遭到朝中奸臣的忌恨,不仅未能实现恢复中原的理想,且被诬以种种罪名,在壮盛之年削除了官职。他的这种遭遇,极似汉时名将李广。这首词即借李广功高反黜的不平遭遇,抒发作者遭谗被废的悲愤心情。辛弃疾在题语说“夜读《李广传》,不能寐”,可见他当时的情绪是非常激动的。后边说“戏用李广事”,则不过是寓庄于谐的说法罢了。

  此词上阕聊聊数语,约略叙述了李广的事迹。据《史记·李将军列传》载李广罢官闲居时,“尝夜从一骑出,从人田间饮。还至霸陵亭。霸陵尉醉,呵止广。广骑曰:‘故李将军’。尉曰:‘今将军尚不得夜行,何乃故也!’止广宿亭下。”开篇至“无言”数句即写此事。这里特别突出“故将军”一语,以之居篇首,表现了作者对霸陵尉势利人的愤慨。同时,词中直接把司马迁对李广的赞辞“桃李无言,下自成蹊”当作李广的代称,表示对李广朴实性格的赞赏。一褒一贬,爱憎分明。传文又载:“广出猎,见草中石,以为虎而射之。中石,没镞。视之,石也。”“射虎”二句即写此事。单人独骑横山射虎,可见胆气之豪;弓弦惊响而矢发裂石,可见筋力之健。李广如此健者而被废弃,又可见当时朝政之昏暗。传文又载李广语云:“自汉击匈奴而广未尝不在其中,而诸部校尉以下,才能不及中人,然以击胡军功取侯者数十人,而广不为后人,然无尺寸之功以得封邑者何也?”辛词中“落魄”二句即指此事。劳苦而不得功勋,英勇而反遭罢黜,进一步说明朝政之黑暗。一篇《史记·李将军列传》长达数千字,但作者只用数十字便勾画出了人物的性格特征和生平主要事迹,且写得有声有色,生动传神,可见作者不愧为一代文豪。

  与上阕不同,词的下片专写作者自己的感慨。唐代诗人杜甫曲江三章》第三首“自断此生休问天,杜曲幸有桑麻田,故将移住南山边,短衣匹马随李广,看射猛虎终残年”诗句。作者在题语云“晁楚老、杨民瞻约同居山间”,此处即以杜甫思慕李广之心,隐喻晁、杨亲爱自己之意,盛赞晁、杨不以穷达异交的高风,与开头所写霸陵呵夜事形成鲜明的对照。其中“看风流慷慨,谈笑过残年”一语,上应“落魄封侯事,岁晚田园”句,表现了作者宠辱不惊、无所悔恨的坚强自信。“汉开边、功名万里,甚当时、健者也曾闲”一句,借汉言宋,感慨极深沉,讽刺极强烈。

  具体说来,它大致有以下几层含义:一是汉时开边拓境,号召立功绝域,健如李广者本不当投闲,然竟亦投闲,可见邪曲之害公、方正之不容,乃古今之通病,正不必为之怅恨;二是汉时征战不休,健如李广者尚且弃而不用,宋朝求和讳战,固当斥退一切勇夫,更不必为之嗟叹。以上皆反面意,实则是痛恨朝政腐败,进奸佞而逐贤良,深恐国势更趋衰弱。作者遭到罢黜,乃因群小谗毁所致,故用“纱窗外、斜风细雨,一阵轻寒”之景作结,隐喻此辈之阴险和卑劣,并以点明题语所云“夜读”情事。此语盖用柳宗元登柳州城楼寄漳汀封连四州刺史》“惊风乱颭芙蓉水,密雨斜侵薜荔墙”诗意,但换“惊风”为“斜风”,以示其谗毁之邪恶;改“密雨”为“细雨”,以示其谗毁之琐屑;又益以“轻寒”一事,以示其谗毁之虚弱。这样一来,使其更具有表达力。

  辛弃疾的这首词,其句子隐括了不少前人的诗文。但是,他决不是简单地照搬古人语句,而是在隐括前人辞句时加进了生动的想象,融入了深厚的情感。如上阕写霸陵呵夜事,加进“长亭解雕鞍”的想象,便觉情景逼真;写出猎射虎事,加进“裂石响惊弦”的想象,更觉形神飞动。下阕“汉开边、功名万里,甚当时、健者也曾闲”一问,气劲辞婉,几经顿挫才把意思说完,情真意切,充满了无限悲愤。总之,这首词不仅抒情真切感人,而且语言上也多所创新,是不可多得的佳作。

辛弃疾简介

辛弃疾(1140─1207)初幼安,号稼轩,济南历城(今属山东)人。受学于亳州刘瞻,与党怀英为同舍生,号辛党。绍兴三十一年(1161),金兵南侵,中原起义军烽起。弃疾聚众二千,隶耿京为掌书记,奉表南归。高宗于建康召见,授右承务郎,任满。改广德军通判。乾道四年(1168),通判建康府,上《美芹十论》、《九议》,力主抗金并提出不少恢复失地的建议。乾道八年(1172)知滁州。淳熙元年(1174),辟江东安抚司参议官,迁仓部郎官,出为江西提点刑狱,调京西转运判官,差知江陵府兼湖北安抚,迁知隆兴府兼江西安抚。五年(1178),召为大理少卿,出为湖北转运副使,改湖南转运副使。又改知潭州兼湖南安抚使,创建飞虎军,雄镇一方,为江上诸军之冠,迁知隆兴府兼江西安抚。淳熙八年(1181)冬,台臣王蔺劾弃疾「用钱如泥沙,杀人如草芥」,落职,卜居上饶城北之带湖,筑室百楹,以稼名轩,自号稼轩居士,自是投闲置散凡十年。绍熙三年(1192),起为提点福建刑狱,次年,知福州兼福建安抚使。以谏官黄艾、谢深甫论列,丐祠归。所居带湖雪楼毁于火,徙铅山期思之瓜山下,家居瓢泉长达八年。嘉泰三年(1203),起知绍兴府兼浙东安抚使,于会稽创建秋风亭。四年,改知镇江府。开禧元年(1205),复以言者论列,奉祠归铅山。开禧三年,年六十八,葬铅山南十五里阳原山中。德祐元年(1275)追谥忠敏。平生以气节自负,功业自许,谋猷略远,然谗摈销沮,南归四十馀年间,大半皆废弃不用,故陈亮《辛稼轩画像赞》叹为「真鼠枉用,真虎不用」。其胸中古今,用资为词,激昂排宕,别开生面,不可一世。《宋史》有传。有《稼轩集》,又有《稼轩奏议》一卷,均佚。今人辑有《稼轩诗文钞存》。词有四卷本《稼轩词》及十二卷本《稼轩长短句》两种。《四库总目提要》云:「其词慷慨纵横,有不可一世之概,于倚声家为变调,而异军特起,能于翦红刻翠之外,屹然别立一宗,迄今不废。」其词抒写力图恢复国家统一的爱国热情,倾诉壮志难酬悲愤,对南宋上层统治集团的屈辱投降进行揭露和批判;也有不少吟咏祖国河山的作品。艺术风格多样,而以豪放为主。热情洋溢,慷慨悲壮,笔力雄厚,与苏轼并称为「苏辛」。《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》、《永遇乐·京口北固亭怀古》、《水龙吟·登建康赏心亭》、《菩萨蛮·书江西造口壁》等均有名。但部分作品也流露出抱负不能实现而产生的消极情绪。

名句类别

抒情

编者注:本文提供了看风流慷慨,谈笑过残年上一句下一句 前一句后一句,八声甘州·故将军饮罢夜归来拼音版 辛弃疾简介。

转载请注明:原文链接 | http://www.dangdangcc.com/ju/1670.html