疏雨池塘见,微风襟袖知阴阴夏木啭黄鹂上一句下一句 前一句后一句 南歌子·疏雨池塘见拼音版 贺铸诗词_当当语文网

疏雨池塘见,微风襟袖知阴阴夏木啭黄鹂上一句 下一句

出自宋朝贺铸的《南歌子·疏雨池塘见
原文翻译:
疏雨池塘见,微风襟袖知。阴阴夏木啭黄鹂。何处飞来白鹭、立移时。
易醉扶头酒,难逢敌手棋。日长偏与睡相宜,睡起芭蕉叶上、自题诗。
南歌子·疏雨池塘见拼音版
shū yǔ chí táng jiàn ,wēi fēng jīn xiù zhī 。yīn yīn xià mù zhuàn huáng lí 。hé chù fēi lái bái lù 、lì yí shí 。
yì zuì fú tóu jiǔ ,nán féng dí shǒu qí 。rì zhǎng piān yǔ shuì xiàng yí ,shuì qǐ bā jiāo yè shàng 、zì tí shī 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

贺铸的诗词大全

《忆秦娥(三之二)》 《花心动》 《惜余春(急雨收春)》 《定情曲(春愁)》 《罗敷歌(采桑子·五之一)》 《蝶恋花(几许伤春春复暮)》 《月先圆》 《东阳叹》 《小重山·花院深疑无路通》 《减字浣溪沙(十五之十四)》 《攀鞍态(同前)》 《罗敷歌(丑奴儿)》 《翻翠袖》 《菩萨蛮(彩舟载得离愁动)》 《画眉郎·雪絮雕章》 《钓船归·绿净春深好染衣》 《减字浣溪沙(十五之八)》 《爱孤云》 《偶相逢》 《浣溪沙(不信芳春厌老人)》 《江南曲(度新声·三之三)》 《惜余春·急雨收春》 《唤春愁》 《铜人捧露盘引(控沧江,排青嶂)》 《浪淘沙(四之四)》 《夜捣衣(同前)》 《绮筵张》 《罗敷歌(采桑子·五之二)》 《生查子·陌上郎》 《画眉郎·雪絮雕章》 《南歌子(疏雨池塘见)》 《翦征袍(同前)》 《怨三三》 《夜如年(同前)》 《望西飞(清商怨三首)》 《减字木兰花(四之二)》 《花想容(武陵春)》 《望扬州》 《艳声歌(太平时七首)》 《献金杯》 《鸳鸯语(同前)》 《菩萨蛮(十一之九)》 《减字木兰花(四之一)》 《忆仙姿(九之四)》 《减字浣溪沙(十五之十一)》 《青玉案·凌波不过横塘路》 《减字浣溪沙(十五之十二)》 《薄幸》 《凤求凰》 《减字木兰花(四之四)》 《南歌子·疏雨池塘见》 《菱花怨》 《杵声齐·砧面莹》 《海月谣》 《夜捣衣(收锦字,下鸳机)》 《薄幸·淡妆多态》 《西笑吟》 《锦缠头》 《减字浣溪沙(秋水斜阳演漾金)》 《江如练(蝶恋花)》 《念离群(沁园春)》 《摊破木兰花(二之二)》 《青玉案(凌波不过横塘路)》 《石州引·薄雨初寒》 《望书归(边堠远,置邮稀)》 《将进酒(城下路,凄风露)》 《金凤钩》 《减字浣溪沙(十五之三)》 《游少年(同前)》 《西江月·携手看花深径》 《菩萨蛮(十一之十)》 《小重山(四之一)》 《□□□(七娘子)》 《乌啼月》 《忆仙姿(九之八)》 《小重山·花院深疑无路通》 《花幕暗》 《减字浣溪沙·楼角初销一缕霞》 《试周郎(诉衷情)》 《东邻妙(木兰花)》 《人南渡(感皇恩)》 《减字木兰花(四之三)》 《绿罗裙·东风柳陌长》 《吴门柳(渔家傲·二之一)》 《芳心苦(杨柳回塘)》 《南歌子·疏雨池塘见》 《青玉案·凌波不过横塘路》 《御街行(别东山)》 《群玉轩(同前)》 《减字浣溪沙(十五之十)》 《荆溪咏(渔家傲)》 《眼儿媚·萧萧江上荻花秋》 《忆仙姿(九之二)》 《画眉郎(雪絮雕章)》 《诉衷情(二之一)》 《行路难·缚虎手》 《归风便》 《愁风月》 《雁后归(采莲回·三之三)》 《醉中真(减字浣溪沙七首)》

南歌子·疏雨池塘见鉴赏

  贺铸出身于没落贵族家庭,是孝惠后的族孙,且娶宗室之女。但他秉性刚直,不阿权贵,因而一生屈居下僚,郁郁不得志。这种秉性,这种身世际遇,使他像许多古代文人一样,建功立业的胸襟之中,常常流走着痛苦、孤寂、无奈的波澜。这种心绪时时反映在他的词作中,《南歌子》便是一例。

  此词以常见的写景起手。“疏雨池塘见,微风襟袖知。”“见 ”、知,觉的意思,可与第二句的“知”字互证。疏雨飘洒,微风轻拂,一派清爽宁静。这景致并无多少新奇,到是“见”“知”二字颇见功力。作者不仅以抒情主人公的视角观物,而且让大自然中的池塘观物,池塘感到了疏雨的轻柔缠绵,于是池塘也有了生命力。便是主人公观物,这里用笔也曲回婉转,不言人觉,而言袖知,普普通通的景物这样一写也显得生动形象,神采飞扬了。其实贺铸这两句原有所本,语出杜甫秋思》诗“微雨池塘见,好风襟袖知。”接下去两句化用王维积雨辋川庄作》的诗句和诗意。王诗云:“漠漠水田飞白鹭,阴阴夏木啭黄鹂。”宽阔的水田里白鹭飞翔,繁茂幽深的树丛中黄鹂啼鸣,大自然的一切都是自由而宁静的。王维描写了优美宁静的田园风光,抒写了自己超脱尘世的恬淡自然的心境。贺铸直用了“阴阴夏木啭黄鹂”一句,又化用了“漠漠 水田飞白鹭”一语。不过仔细品味,这白鹭之句,贺词与王诗所透露出来的心绪还是有所不同的。王诗是一种带有佛家气息的宁静;而贺词云“何处飞来白鹭,立移时。”似乎在说,什么地方飞来的白鹭哟,怎么刚呆了一会儿就走了。这 “何”字,这“移时”,似乎透露着主人公的一种心境,他似乎在埋怨什么,在追寻什么,在挽留什么……。字里行间飘溢出的是一种孤寂和 无奈。而且这上片结句不仅写景,在结构上也起着举足轻重的作用,使上下片之间暗脉相接。

  下片进入对日常生活的描写。“扶头酒”,即易醉之酒。唐代姚合答友人招游》诗云:“赌棋招敌手,沽酒自扶头。”贺铸的“易醉扶头酒,难逢敌手棋。”化用其意写自己饮酒下棋的生活。喝酒易醉;下棋,对手难逢,这字里行间蕴含着的仍然是一种百无聊赖的心绪。于是便有结句“日长偏与睡相宜。睡起芭蕉叶上、自题诗。”夏日长长,无所事事,最适合于睡觉。睡起之后,只管在芭蕉叶上自题诗,自取其乐。这之中透露着的是一种自我嘲解,自我调侃。其实这两句词也有所本。欧阳修《蕲簟》有句云:“自然唯与睡相宜。”方干送郑台处士归绛岩》有句云:“曾书蕉叶寄新题。”下片内容并不复杂,无非是饮酒、下棋、睡觉、题诗等文人的生活琐事,可是借助于“易解”、“难逢”、“偏”、“相宜”、“自题诗”等字眼,可以感受到作者的孤寂和壮志未酬愤懑不平。

  贺铸是以善于点化前人诗句而著称的,而此篇句句点化,且又丝丝入扣,浑然天成,实在是难能可贵。

贺铸简介

贺铸(1052-1125)字方回,号庆湖遗老,卫州共城(今河南辉县)人。太祖孝惠后族孙。年十七,宦游京师,授右班殿直、监军器库门。熙宁中出监赵州临城县酒税。元丰元年(1078)改官磁州滏阳都作院,历徐州宝丰监钱官,和州管界巡检。崇宁初以宣议郎通判泗州,迁宣德郎,改判太平州。大观三年(1109)以承议郎致仕,居苏州、常州。宣和元年(1119)致仕。七年,卒于常州僧舍,年七十四。《宋史》、《东都事略》有传。今,词章著有《应湖遗老集》九卷。曾自编词集为《东山乐府》,未言卷数,今存者名《东山词》。其词善于锤炼字句,又常用古乐府及唐人诗句入词,内容多写闺情柔思,也多感伤时事之作。

名句类别

动物

编者注:本文提供了疏雨池塘见,微风襟袖知阴阴夏木啭黄鹂上一句下一句 前一句后一句,南歌子·疏雨池塘见拼音版 贺铸简介。

转载请注明:原文链接 | http://www.dangdangcc.com/ju/3845.html