记玉关踏雪事清游,寒气脆貂裘上一句下一句 前一句后一句 八声甘州·记玉关踏雪事清游拼音版 张炎诗词_当当语文网

记玉关踏雪事清游,寒气脆貂裘上一句 下一句

出自清朝张炎的《八声甘州·记玉关踏雪事清游
原文翻译:
辛卯岁,沈尧道同余北归,各处杭、越。逾岁,尧道来问寂寞,语笑数日。又复别去。赋此曲,并寄赵学舟。
记玉关踏雪事清游,寒气脆貂裘。傍枯林古道,长河饮马,此意悠悠。短梦依然江表,老泪洒西州。一字无题外,落叶都愁。
载取白云归去,问谁留楚佩,弄影中洲?折芦花赠远,零落一身秋。向寻常、野桥流水,待招来,不是旧沙鸥。空怀感,有斜阳处,却怕登楼。
八声甘州·记玉关踏雪事清游拼音版
xīn mǎo suì ,shěn yáo dào tóng yú běi guī ,gè chù háng 、yuè 。yú suì ,yáo dào lái wèn jì mò ,yǔ xiào shù rì 。yòu fù bié qù 。fù cǐ qǔ ,bìng jì zhào xué zhōu 。
jì yù guān tà xuě shì qīng yóu ,hán qì cuì diāo qiú 。bàng kū lín gǔ dào ,zhǎng hé yǐn mǎ ,cǐ yì yōu yōu 。duǎn mèng yī rán jiāng biǎo ,lǎo lèi sǎ xī zhōu 。yī zì wú tí wài ,luò yè dōu chóu 。
zǎi qǔ bái yún guī qù ,wèn shuí liú chǔ pèi ,nòng yǐng zhōng zhōu ?shé lú huā zèng yuǎn ,líng luò yī shēn qiū 。xiàng xún cháng 、yě qiáo liú shuǐ ,dài zhāo lái ,bú shì jiù shā ōu 。kōng huái gǎn ,yǒu xié yáng chù ,què pà dēng lóu 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

张炎的诗词大全

《踏莎行(跋伯时弟抚松寄傲诗集)》 《长相思(赠别笑倩)》 《卜算子(黄葵,一名侧金盏)》 《声声慢(都下与沈尧道同赋别本作北游答曾心传惠诗)》 《风入松(陈文卿酒边偶赋)》 《霜叶飞(悼澄江吴立斋南塘、不碍、云山,皆其亭名)》 《满江红(澄江会复初李尹)》 《庆春宫(金粟洞天)》 《壶中天(陆性斋筑葫芦庵,结茅于上,植桃于外,扁曰小蓬壶。)》 《减字木兰花(寄车秀卿)》 《斗婵娟(春感)》 《壶中天(送赵寿父归庆元)》 《踏莎行(郊行,值游女以花掷水,余得之,戏作此解)》 《南楼令(有怀西湖,且叹客游之漂泊)》 《如梦令(处梅列芍药于几上酌余,不觉醉酒,陶然有感)》 《杏花天(赋疏杏)》 《声声慢(为高菊墅赋)》 《瑶台聚八仙(菊日寓义兴,与王觉轩会饮,酒中书送白廷玉)》 《小重山(烟竹图)》 《扫花游(台城春饮,醉余偶赋,不知词之所以然)》 《甘州(赵文升索赋散乐妓桂卿)》 《蝶恋花(山茶)》 《忆旧游(寓毗陵有怀澄江旧友)》 《八声甘州·记玉关踏雪事清游》 《思佳客(题周草窗武林旧事)》 《甘州(饯草窗归霅)》 《风入松(岫云)》 《清平乐·采芳人杳》 《南歌子(陆义斋燕喜亭)》 《祝英台近(重过西湖书所见)》 《渡江云·山阴久客一再逢春回忆西杭渺然愁思》 《踏莎行(卢仝啜茶手卷)》 《台城路(为湖天赋)》 《华胥引(钱舜举幅纸画牡丹、梨花。牡丹名洗妆红,为赋一曲,并题二花)》 《瑶台聚八仙(余昔有梅影词,今重为模写)》 《风入松(与王彦常游会仙亭)》 《法曲献仙音(题姜子野雪溪图)》 《风入松(溪山堂竹·别本作子昂竹石卷子)》 《蝶恋花(秋莺)》 《木兰花慢(元夕后,春意盎然,颇动游兴,呈霅·川吟社诸公。)》 《木兰花慢(书邓牧心东游诗卷后)》 《徵招(听袁伯长琴)》 《凄凉犯(过邻家见故园有感)》 《木兰花慢(归隐湖山,书寄陆处梅)》 《甘州(寄李筠房)》 《水龙吟(春晚留别故人)》 《浪淘沙(作墨水仙寄张伯雨)》 《新雁过妆楼(赋菊)》 《长亭怨(别陈行之)》 《临江仙(太白挂巾手卷)》 《祝英台近(寄陈直卿)》 《瑶台聚八仙(咏鸳鸯菊)》 《摸鱼儿(春雪客中寄白香岩、王信父)》 《风入松(听琴中弹樵歌)》 《踏莎行(咏汤)》 《桂枝香(送宾月叶公东归)》 《清平乐(题倦耕图)》 《南楼令(送杭友)》 《柳梢青(清明夜雪)》 《扫花游(赋高疏寮东墅园)》 《淡黄柳(赠苏氏柳儿)》 《潇潇雨(泛江有怀袁通父、唐月心)》 《江神子(孙虚斋作四云庵俾余赋之两云之间)》 《浣溪沙(写墨水仙二纸寄曾心传,并题其上)》 《壶中天(养拙园夜饮)》 《南楼令(寿邵素心席间赋)》 《朝中措·清明时节》 《清平乐(题平沙落雁图)》 《三姝媚(送舒亦山游越)》 《木兰花慢(用前韵呈王信父)》 《春从天上来(己亥春,复回西湖,饮静传董高士楼,作此解以写我忧。)》 《台城路(章静山别业会饮)》 《水调歌头(寄王信父)》 《祝英台近(题陆壶天水墨兰石)》 《风入松(赋稼村)》 《烛影摇红(答邵素心)》 《满庭芳(小春)》 《一萼红(赋红梅)》 《洞仙歌(寄茅峰梁中砥)》 《惜红衣(赠伎双波)》 《木兰花慢(为静春赋)》 《真珠帘(梨花)》 《甘州(题戚五云云山图)》 《声声慢(别四明诸友归杭)》 《渡江云·山阴久客一再逢春回忆西杭渺然愁思》 《南楼令(题聚仙图)》 《南楼令(送黄一峰游灵隐)》 《高阳台》 《国香(赋兰)》 《石州慢(书所见寄子野、公明)》 《瑶台聚八仙(为焦云隐赋)》 《浪淘沙(题陈汝朝百鹭画卷)》 《如梦令(题渔乐图)》 《疏影·咏荷叶》 《渡江云(怀归)》 《点绛唇(芍药)》 《声声慢(重过垂虹)》 《清平乐·候蛩凄断》 《清平乐·平原放马》 《如梦令(渊明行径)》

八声甘州·记玉关踏雪事清游译文及注释

译文记得在北方边关,专事去踏雪漫游,寒气冻硬了貂裘。沿着荒枯的树林古老的大道行走,到漫长的黄河边饮马暂休,这内心的情意呵似河水悠悠。北游如一场短梦,梦醒后此身依然在江南漂流,禁不住老泪纵横,洒落在故都杭州。想借红叶题诗,却连一个字也无题写之处,那飘落的片片红叶已写满了忧愁。你载着一船的白云归去,试问谁将玉佩相留,顾盼水中倒影于中洲?折一枝芦花寄赠远方故友,零落的芦花呵透出一身的寒秋。向着平常的野桥流水漫步,待招来的已不是旧日熟识的沙鸥。空怀着无限的情感,在斜阳夕照的时候,我却害怕登楼

注释辛卯岁,沈尧道同余北归:元世祖至正辛卯(1291)年,作者同沈尧道同游燕京(今北京)后从北归来。沈尧道,名钦,张炎词友。赵学舟:人名,张炎词友。记玉关踏雪事清游:指北游的生活。他们未到玉门关,这里用玉关泛指边地风光。西州:古城名,在今南京市西。此代指故国旧都。

八声甘州·记玉关踏雪事清游赏析

  “记玉关踏雪事清游,寒气脆貂裘。”以“记”字领起,气势较为开阔、笔力劲峭。写他前年冬季赴北写经的旧事,展现了一幅冲风踏雪的北国羁旅图。北风凛冽,寒气袭人,三两个“南人”在那枯林古道上艰难行进。“此意悠悠”此句虽简,然则写出他内心无限的忧思

  “短梦依然江表,老泪洒西州”,旧事重提之后,续写北地回归之光景。江表,指江南。西州,古城名,在今南京西。此两句谓自己虽已回到南方故土,屈辱经历也过去,仍只能老泪洒落、无欢可言。南归以后,自己与尧道分处杭、越,音讯久未通。“一字无题处,落叶都愁。”点出为何不致书问候。并非不想题诗赠友,但实在是提不起任何兴致来。因西风吹打而飘散的片片红叶上,似乎处处都写满了“亡国”两字。不忍在上题诗,怕引起浓浓愁情。请老友给予谅解。开头这两韵五句,其意境苍凉阔大,有“唐人悲歌”之慨。着实为全词增添了一点“北国型”的“壮美”之感。“短梦依然江表,……落叶都愁。”随即音调多么缠绵低回。这是作者善于“一气旋折”的高妙本领。

  “载取白云归去”则从眼前的离别写起。故人之访,给作者多少欢乐、慰藉和温暖。故人又要回去。面对此景,作者当然又会感慨生悲。“问谁留楚佩,弄影中洲”写出了自己与他两情依依之感。“楚佩”借楚辞中湘君和湘夫人的典故。“折芦花赠远,零落一身秋”。当然所赠之物,只能是一枝芦花。这里表现出赠者零落如秋叶的心情。他以芦花来比己“零落一身秋”的凄况,饱寓着他生不逢时痛感。这里“折苇赠远”,笔调不凡,写意深刻。“向寻常野桥流水,待招来,不是旧沙鸥。”而故人既远,“野桥流水”附近也能招集到三朋二友,但终非沈尧道、赵学舟之类故交了。“空怀感,有斜阳处,却怕登楼惆怅寂寞只能靠登楼远望排解。但余斜照的景色,只能徒增伤悲。所以顿又缩回了脚步!

  全词先悲后壮,先友情而后国恨,惯穿始终的,是一股荡气回肠的“词气”。使读者极能渗透到作者的感情世界之中。写身世飘萍和国事之悲感哀婉动人,令人如闻断雁惊风,哀猿啼月。

张炎简介

张炎(1248年-1320年),字叔夏,号玉田,晚年号乐笑翁。祖籍陕西凤翔。六世祖张俊,宋朝著名将领。父张枢,“西湖吟社”重要成员,妙解音律,与著名词人周密相交。张炎是勋贵之后,前半生居于临安,生活优裕,而宋亡以后则家道中落,晚年漂泊落拓。著有《山中白云词》,存词302首。张炎另一重要的贡献在于创作了中国最早的词论专著《词源》,总结整理了宋末雅词一派的主要艺术思想与成就,其中以“清空”,“骚雅”为主要主张。

名句类别

四季

编者注:本文提供了记玉关踏雪事清游,寒气脆貂裘上一句下一句 前一句后一句,八声甘州·记玉关踏雪事清游拼音版 张炎简介。

转载请注明:原文链接 | http://www.dangdangcc.com/ju/5127.html