黄河西来决昆仑,咆哮万里触龙门上一句下一句 前一句后一句 公无渡河拼音版 李白诗词_当当语文网

黄河西来决昆仑,咆哮万里触龙门上一句 下一句

出自唐朝李白的《公无渡河
原文翻译:
黄河西来决昆仑,咆哮万里触龙门
波滔天,尧咨嗟。
大禹理百川,儿啼不窥家。
杀湍湮洪水,九州始蚕麻。
其害乃去,茫然风沙。
被发之叟狂而痴,清晨临流欲奚为。
旁人不惜妻止之,公无渡河苦渡之。
虎可搏,河难凭,公果溺死流海湄。
有长鲸白齿若雪山,公乎公乎挂罥于其间。
箜篌所悲竟不还。
公无渡河拼音版
huáng hé xī lái jué kūn lún ,páo xiāo wàn lǐ chù lóng mén
bō tāo tiān ,yáo zī jiē 。
dà yǔ lǐ bǎi chuān ,ér tí bú kuī jiā 。
shā tuān yān hóng shuǐ ,jiǔ zhōu shǐ cán má 。
qí hài nǎi qù ,máng rán fēng shā 。
bèi fā zhī sǒu kuáng ér chī ,qīng chén lín liú yù xī wéi 。
páng rén bú xī qī zhǐ zhī ,gōng wú dù hé kǔ dù zhī 。
hǔ kě bó ,hé nán píng ,gōng guǒ nì sǐ liú hǎi méi 。
yǒu zhǎng jīng bái chǐ ruò xuě shān ,gōng hū gōng hū guà juàn yú qí jiān 。
kōng hóu suǒ bēi jìng bú hái 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

李白的诗词大全

《下终南山过斛斯山人宿置酒》 《杂曲歌辞。鸣雁行》 《颍阳别元丹丘之淮阳》 《走笔赠独孤驸马》 《黄鹤楼送孟浩然之广陵》 《秋日炼药院镊白发,赠元六兄林宗》 《赠历阳褚司马(时此公为稚子舞,故作是诗)》 《携妓登梁王栖霞山孟氏桃园中》 《登仙》 《登庐山五老峰》 《临路歌》 《战城南》 《春夜洛城闻笛 / 春夜洛阳城闻笛》 《观元丹丘坐巫山屏风》 《清平调·名花倾国两相欢》 《送客归吴》 《赠韦秘书子春二首》 《凤凰曲》 《野田黄雀行》 《荆州歌(缲丝忆君头绪多)》 《出妓金陵子呈卢六四首》 《庐山谣寄卢侍御虚舟》 《对酒》 《君马黄》 《郢门秋怀》 《行路难·其三》 《闻谢杨儿吟猛虎词,因此有赠》 《浣纱石上女》 《赠别从甥高五》 《与韩荆州书》 《横江词六首》 《读诸葛武侯传书怀赠长安崔少府叔封昆季》 《焦山望寥山》 《泾溪南蓝山下有落星潭可以卜筑余泊舟石上寄何判官昌浩》 《元丹丘歌》 《赠从弟宣州长史昭》 《宿白鹭洲,寄杨江宁》 《大堤曲(花开大堤暖)》 《于阗采花》 《杨叛儿》 《天马歌》 《塞上曲(大汉无中策)》 《秋夜宿龙门香山寺奉寄王方城十七丈奉国莹上…幼成令问》 《桂殿秋》 《行路难·其二》 《茔禅师房观山海图》 《赠闾丘宿松》 《春夜洛城闻笛 / 春夜洛阳城闻笛》 《寄弄月溪吴山人》 《公无渡河》 《送贺宾客归越》 《早秋单父南楼酬窦公衡》 《望黄鹤楼》 《入彭蠡经松门观石镜缅怀谢康乐题诗书游览之志》 《古风(燕昭延郭隗)》 《夜别张五》 《上李邕》 《对酒醉题屈突明府厅》 《古风(大雅久不作)》 《白马篇》 《春日独酌二首》 《远别离》 《戏赠杜甫(以下见《唐诗纪事》)》 《幽涧泉(幽涧愀兮流泉深)》 《行路难(大道如青天)》 《子夜四时歌》 《阳春歌》 《南阳送客》 《送裴十八图南归嵩山二首》 《苏台览古》 《子夜吴歌·秋歌》 《折荷有赠》 《寻阳紫极宫感秋作》 《九日登巴陵置酒望洞庭水军》 《送方士赵叟之东平》 《白鸠辞(一作夷则格上白鸠拂舞辞)》 《忆东山二首其一》 《望月有怀》 《古风(桃花开东园)》 《江上送女道士褚三清游南岳》 《秋夕书怀(一作秋日南游书怀)》 《桂殿秋(河汉女)》 《将游衡岳,过汉阳双松亭,留别族弟浮屠谈皓》 《挂席江上待月有怀》 《送内寻庐山女道士李腾空二首》 《在水军宴赠幕府诸侍御》 《寄当涂赵少府炎》 《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》 《自梁园至敬亭山见会公谈陵阳山水兼期同游因有此赠》 《行路难三首》 《长干行二首》 《赠僧行融》 《游南阳白水登石激作》 《陪族叔刑部侍郎晔及中书贾舍人至游洞庭五首》 《酬殷明佐见赠五云裘歌》 《赠裴司马》 《嘲鲁儒》 《古风(美人出南国)》 《宣城见杜鹃花 / 子规》 《留别龚处士》

公无渡河译文及注释

译文黄河滔天,决裂昆仑,东行万里,咆哮龙门!水天一色,尧叹息,何人可以治理?大禹忙于治理河流,三次路过家门,小儿哭啼都没有进去千辛万苦之后,终于把野马般的黄河驯服,中原之地才可以种养桑蚕,耕作农田。水害虽然去除,两岸依旧茫茫的风沙。天啊,你看来了一位披头盖发的狂老人,一大清早到黄河边干什么?呵呵,他想渡黄河呢!哈哈,晕!别人都冷眼旁观,只有他老婆牵扯着他的衫袖,可他不听啊俗话说的好啊:可以徒手与猛虎搏斗,可千万别光脚渡黄河啊!这老狂人果然溺死,尸体漂荡到海滨,海上有鲸鱼,其白牙大如雪山。老狂人象一丝布绢挂在鲸鱼的白牙之间,老妻流泪弹起了悲伤的箜篌曲,感叹老公不生还!

注释⑴昆仑:昆仑山。⑵龙门:即龙门山,在今陕西韩城东北五十里,黄河流经其间。⑶理:即治理,唐人避唐高宗讳,改“治”为“理”。⑷窥家:大禹在外治水八年,三过家门而不入。⑸风沙,此句的意思是水虽不至于有滔天之祸,仍有风沙之害。⑹凭:徒步渡过河流。

公无渡河创作背景

  大多数人认为此诗作于安禄山反叛前,李白去幽州(北京)自费侦探的时候。也有人认为可能写在永王李璘被平叛以后,当永王使韦子春带着五百两黄金来三请李白下山的时候。

公无渡河鉴赏

  李白的这首《公无渡河》开篇就将巨笔伸向了苍茫辽远的往古——“黄河西来决昆仑,咆哮万里触龙门”!诗中以突兀惊呼之语,写它在霎那间冲决力量和气势的象征——横亘天地的昆仑山;随即挟着雷鸣般的“咆哮”,直撞“万里”之外的“龙门”(今山西河津县西北)。诗人只寥寥两笔,就在“昆仑”、“龙门”的震荡声中,展现了“西来”黄河的无限声威。“波滔天,尧咨嗟”!滔天巨浪吞噬了无数生民,茫茫荒古,顿时充斥了帝尧放勋的浩然叹息:因为诗中用的是三言短句,这叹息之音,听来便愈加激切。

  于是,“大禹”出现了。大禹治水的神话传说,本可以激发诗人的许多奇思。但此节重在描述黄河,故诗中仅以“大禹理百川”四句带过,以表现桀骜狂暴的洪水在这位英雄脚下的驯服。 然而,在“杀湍堙洪水”的近景上,诗人添了几声大禹之子“儿啼”,“儿啼不归家”,寥寥五个字就使一位为公忘私、“三过家门而不入”的治水英雄风貌,由此跃然纸上。黄河的荒古之害从此驱除,但它的浪波在汹涌归道之际,却在两岸留下了“茫然风沙”! 以上一节从荒古的河害,写到滔天洪水的平治。 不仅展现了黄河那西“决昆仑”、东“触龙门”的雄奇之境,更让读者从它 “波滔天”的历史危害中,领略了它所独具的狂暴肆虐之性。为下文作足了铺垫。 而今,那白发之叟,竟想“凭河”(涉水渡河)而渡,难道就不怕被它吞没?

  诗之后一节,正以极大的困惑,向悲剧主人公发出了呼喊:“被发之叟狂而痴,清晨临流欲奚为?”这呼喊仿佛是“狂夫”之妻的陡然惊呼!因为诗人紧接狂夫“临流”之后,就急速推出了那位“旁人不惜妻止之”的深情妻子。于是,全诗的情景发生了惊人的突变:在轰然震荡的浪涛声中,诗人自身隐去了,眼前只留下了一位悲恸而歌的蓬发妇人:“虎可搏,河难凭。公果溺死流海湄(水边)。有长鲸白齿若雪山,公乎!公乎!挂罥于其间!”诗中以夸张的笔墨,痛歌狂叟的溺死浪波,终于作了巨若“ 雪山”的鲸齿冤魂。这景象是恐怖的。何况又从“援箜篌而歌” 的狂夫之妻的恸哭声中写来,更觉有一种天旋地转、恻怛号泣之悲。那“公乎!公乎”的呼叫,声声震颤在读者耳边,实在令人不忍卒听。结尾诗人陡变双行体为单行,似乎被悲愤笼罩,无以复言,便掷笔而叹:“箜篌所悲竟不还!”全诗就这样结束了。黄河的裂岸涛浪却还在汹涌,“ 狂夫”之妻的恻怛号泣还压过浪波,在长天下回荡!

  从诗中对黄河的描述看,它那狂暴肆虐、滔天害民之形,似乎颇有象征意味;至于“白齿若雪山”的“长鲸”,似乎更是另有所指。倘说它是对猖獗“河北”的安史之乱的隐喻(如《北上行》一诗,即以“奔鲸夹黄河”喻安禄山之乱军),那么“临流”“凭河”的“披发之叟”又喻指谁?或者这只是一首抒写《公无渡河》“本事”的悲歌,并无其它寄寓之情? 可以肯定:古歌中“白首狂夫”的渡河故事,经过李白的再创造,带有了更强烈的悲剧色彩。那位“狂而痴”的披发之叟,似乎正苦苦地追求着什么。其中未尝没有诗人执着追求理想的影子在中。

李白简介

李白(701─762),字太白,号青莲居士,祖籍陇西成纪(今甘肃省天水县附近)。先世于隋末流徙中亚。李白即生于中亚的碎叶城(今吉尔吉斯斯坦境内)。五岁时随其父迁居绵州彰明县(今四川省江油县)的青莲乡。早年在蜀中就学漫游。青年时期,开始漫游全国各地。天宝初,因道士吴筠的推荐,应诏赴长安,供奉翰林,受到唐玄宗李隆基的特殊礼遇。但因权贵不容,不久即遭谗去职,长期游历。天宝十四年(755)安史之乱起,他隐居庐山,但仍密切注视着国家和人民命运。后参加永王李璘幕府。永王兵败被杀,李白坐系浔阳狱,第二年长流夜郎,途中遇赦。晚年飘泊于武昌、浔阳、宣城等地。代宗宝应元年(762)病死于其族叔当涂县令李阳冰处。纵观李白一生,其思想是比较复杂的。儒家、道家、纵横家、游侠思想对他都有影响。他企羡神仙,向往隐逸,可是又不愿「一朝飞腾为方丈蓬莱之人」,而要「申管晏之谈,谋帝王之术,奋其智能,愿为辅弼,使寰区大定,海县清一」(《代寿山答孟少府移文书》)。他有着远大的政治抱负,但又不愿走科举的道路。他想通过隐居,求仙获取声望,从而在名人荐举下,受到皇帝征召重用,以便实现「济苍生」、「安社稷」的理想,然后功成身退。诗人就是在这一思想指导下度过狂放而又坎坷的一生。李白存诗九百九十多首。这些诗歌,或以奔放的激情表达对理想政治的热烈追求,对建功立业的渴望;或以犀利的笔锋揭露政治集团的荒淫腐朽;或以善描的画笔点染祖国壮丽的山河。他的诗篇,无论五言七言,无论古体近体,无不别具风格,具有强烈的浪漫主义色彩。有《李太白集》。北宋初年,人们发现《菩萨蛮》「平林漠漠烟如织」和《忆秦娥》「秦娥梦断秦楼月」两词,又尊他为词的始祖。有人怀疑那是后人所托,至今聚讼纷纭。其实,李白的乐府诗,当时已被之管弦,就是词的滥觞了。至于历来被称为「百代词曲之祖」的这两首词,格调高绝,气象阔大,如果不属于李白,又算作谁的作品为好呢?

名句类别

山水

编者注:本文提供了黄河西来决昆仑,咆哮万里触龙门上一句下一句 前一句后一句,公无渡河拼音版 李白简介。

转载请注明:原文链接 | http://www.dangdangcc.com/ju/5369.html