瀚海百重波,阴山千里雪上一句下一句 前一句后一句 饮马长城窟行拼音版 李世民诗词_当当语文网

瀚海百重波,阴山千里雪上一句 下一句

出自唐朝李世民的《饮马长城窟行
原文翻译:
塞外悲风切,交河冰已结。瀚海百重波,阴山千里雪
迥戍危烽火,层峦引高节。悠悠卷旆旌,饮马出长城。
寒沙连骑迹,朔吹断边声。胡尘清玉塞,羌笛韵金钲。
绝漠干戈戢,车徒振原隰。都尉反龙堆,将军旋马邑。
扬麾氛雾静,纪石功名立。荒裔一戎衣,灵台凯歌入。
饮马长城窟行拼音版
sāi wài bēi fēng qiē ,jiāo hé bīng yǐ jié 。hàn hǎi bǎi zhòng bō ,yīn shān qiān lǐ xuě
jiǒng shù wēi fēng huǒ ,céng luán yǐn gāo jiē 。yōu yōu juàn pèi jīng ,yǐn mǎ chū zhǎng chéng 。
hán shā lián qí jì ,shuò chuī duàn biān shēng 。hú chén qīng yù sāi ,qiāng dí yùn jīn zhēng 。
jué mò gàn gē jí ,chē tú zhèn yuán xí 。dōu wèi fǎn lóng duī ,jiāng jun1 xuán mǎ yì 。
yáng huī fēn wù jìng ,jì shí gōng míng lì 。huāng yì yī róng yī ,líng tái kǎi gē rù 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

李世民的诗词大全

《冬狩》 《咏烛二首》 《过旧宅二首》 《咏桃》 《于太原召侍臣赐宴守岁》 《咏弓》 《芳兰》 《远山澄碧雾》 《冬宵各为四韵》 《春池柳》 《赋秋日悬清光赐房玄龄》 《咏司马彪续汉志》 《咏兴国寺佛殿前幡》 《赋得早雁出云鸣》 《帝京篇十首》 《望雪》 《赋帘》 《赐萧瑀》 《经破薛举战地》 《咏饮马》 《秋暮言志》 《咏兴国寺佛殿前幡》 《秋日翠微宫》 《初夏》 《赐房玄龄》 《喜雪》 《赋得残菊》 《望送魏徵葬》 《咏小山》 《初晴落景(晚霞聊自怡)》 《咏雪》 《赋得含峰云》 《度秋》 《望雪》 《初春登楼即目观作述怀》 《秋日即目》 《置酒坐飞阁》 《赋得临池柳》 《赋得李》 《首春》 《饯中书侍郎来济》 《饮马长城窟行》 《谒并州大兴国寺诗》 《两仪殿赋柏梁体》 《山阁晚秋》 《临洛水(春搜驰骏骨)》 《咏雨》 《元日》 《幸武功庆善宫》 《度秋》 《初秋夜坐》 《赋得临池竹》 《重幸武功》 《初晴落景》 《饮马长城窟行》 《伤辽东战亡》 《守岁》 《赋得浮桥》 《出猎》 《赋尚书》 《仪鸾殿早秋(寒惊蓟门叶)》 《除夜》 《望终南山(重峦俯渭水)》 《临洛水》 《辽东山夜临秋》 《咏风》 《句》 《咏乌代陈师道》 《仪鸾殿早秋》 《赐魏徵诗》 《赐房玄龄》 《执契静三边》 《冬日临昆明池》 《咏雨》 《辽城望月》 《咏雨(梅雨洒芳田)》 《春日望海》 《望终南山》 《探得李》 《赋得夏首启节》 《三层阁上置音声》 《还陕述怀》 《赋得弱柳鸣秋蝉》 《赋得花庭雾》 《春日玄武门宴群臣》 《过旧宅其一(新丰停翠辇)》 《秋日二首》 《赋得樱桃》 《元日(高轩暧春色)》 《采芙蓉》 《于北平作》 《春日登陕州城楼俯眺原野回丹碧缀烟霞密翠斑…聊以命篇》 《正日临朝》 《秋日斅庾信体》 《帝京篇十首》 《月晦》 《登三台言志》 《宴中山》 《入潼关》 《琵琶》

饮马长城窟行注释

切:凄切。交河:北方河名。瀚海:沙漠。波:沙丘起伏状。迥戌:远方的边戍。高节:旗帜。朔吹:北风。玉塞:玉门关。金钲:锣声。绝漠:大漠。干戈:指武器。戢:收藏。原隰:原野。纪石:刻石纪功。荒裔:边荒。戎衣:战士。灵台:周代台名。

饮马长城窟行鉴赏

 行,古诗的一种体裁。王灼《碧鸡漫志》:“故乐府中有歌有谣,有吟有引,有行有曲。”唐太宗李世民的文治武功是封建帝王中最为人称道者。《旧唐书·太宗本纪》里赞日:“贞观之风,至今歌咏。”其文治武功可想而知。又据《旧唐书·太宗本纪》所载:“于时海内渐平,太宗乃锐意经籍,开文学馆以待四方之士。行台司勋郎中杜如晦等十有八人为学士,每更直阁下,降以温颜,与之讨论经义,或夜分而罢。”唐太宗勤于创作,逐渐形成了秀丽勃发、沉渊明丽、高亢爽朗的文风,直至开启有唐三百年风雅之盛。在这首诗中,诗人描写了边疆的凄迷、旷远之景。为保卫疆土,诗人率兵出征,犁庭扫穴,消弭边患,诗中充满了对自己国家、民族的自信和自豪。诗中所表现的塞外悲壮之景,出征奋然之情,立功慷慨之意,在此后的陈子昂高适王昌龄李白等人所创作的边塞诗中屡有表现,多方阐发。因而,此诗堪称唐代边塞诗的滥觞之作,有启迪一代文风的重大意义。

 “塞外悲风切,交河冰已结。”切,凄切。交河,北方河名。句意为:塞外,寒风悲鸣,十分凄切,交河上,严冰封冻了河道。据《旧唐书·太宗本纪》所载,太宗平定宋金刚之乱时,于“(武德)二年十一月,太宗率众趣龙门关,履冰而渡之”,可见诗中所描写的悲壮之景当是诗人亲眼所见,想必此诗亦是濡笔马上而作。

 “瀚海百重波,阴山千里雪。”瀚海,沙漠。波,沙丘起伏状。句意为:广袤的沙漠上,沙丘连绵不断,阴山上千里雪覆。此联进一步写塞外之景,壮阔迷茫,渲染了一种壮烈豪迈之情。其眼光,其气度,真有指点江山,总揽寰宇之势,这一点是此后的许多诗人都难以企及的。

 “迥戍危烽火,层峦引高节。”迥戌,远方的边戍。高节,旗帜。句意为:烽火中传来了远方的紧急军情,我于是挥兵远赴边疆,一路上层叠的山峦引导着我的旗帜。此二句点明为救边而出征,军队沿着山路前行,仿佛是山引领着队伍,意即此战很得天时,必将获胜。

 “悠悠卷旆旌,饮马出长城。”句意为:风儿轻轻地吹起旗帜,我们挥师出长城而饮水放马。马是古代战争最重要的交通工具,到某处饮马,意即对某处用兵,占领某地。自秦以来,长城一直是重要的守御工事,诗人敢为前人所不敢为,兵出长城,争雄天下,其傲视寰宇的胸怀确实令后人追慕不已。这两句点明了题中驰骋宇内,以天下为牧场之意。

 “寒沙连骑迹,朔吹断边声。”朔吹,北风。句意为:寒冷的沙漠上,骑兵过处,迹印连绵;凛冽的北风阻隔了边塞的噪杂之声。这是写进军途中所遇到的艰难险阻。

 “胡尘清玉塞,羌笛韵金钲。”玉塞,玉门关。金钲,锣声。句意为:玉门关一带,胡人入侵的嚣尘已经消逝,羌人们正吹着笛子,敲着金锣,载歌载舞。大军所指,蛮夷慑服,边境一带很快呈现出一片祥和、安宁的和平气象。并非倚仗武力,更多的是以德感召,所以使羌人载歌载舞心悦诚服。《旧唐书·太宗本纪》载:“自是西北诸蕃成请上尊号为‘天可汗’。”可见在处理与边疆少数民族的关系上,太宗是做得很成功的,从这两句诗中就可以看到这一点。

 “绝漠干戈戢,车徒振原隰。”绝漠,大漠。干戈,指武器。戢,收藏。原隰,原野。句意为:大漠之上,武器收藏,车仗过处,原野为之震动。平夷战祸后,军队凯旋,所到之处,群情振奋。所谓“吊民伐罪”,正义的战争,人民从来都是支持的。

 “都尉反龙堆,将军旋马邑。”龙堆,即白龙堆,今新疆库木塔格沙漠。句意为:都尉从龙堆返回,将军们从马邑凯旋而归。这两句是互文见义,称述得胜还朝,所用地名都是边塞一带,给人以真实感,此后的边塞诗也常用这种手法,罗列多个边关地名,虽然这些地区往往与诗中的事件并无关联,而且地名之间常常不具有确定的逻辑关系。

 “扬麾氛雾静,纪石功名立。”纪石,刻石纪功。句意为:旗帜飘扬,云雾弥漫的氛围因之消歇,将士们功勋卓著,应该把他们的功绩刻在石头上,永远流传后世。这里运用了象征手法,“扬麾”指唐军旗帜鲜明地出战,“氛雾”形容外敌入侵,一片纷扰之状。这是对将士们的称述,也是勉励将士们努力作战以名垂千古,同时也是自勉。

 “荒裔一戎衣,灵台凯歌入。”荒裔,边荒。戎衣,战士。灵台,周代台名。《后汉书·桓谭传》:“其后有诏会议灵台所处。”《三国志·魏书·王朗传》注:“明堂所以祀上帝,灵台所以观天文。”这里指代朝廷。句意为:边远、荒凉之地只需一介之士戍守,朝廷中已有凯歌高奏。大唐王朝,威镇四夷,只需很少的守兵,就可以保证国家的长治久安。李唐全盛时,的确如这两句所描述的那样,边境安宁,四境宾服。

 全诗立意高远,言辞从容,层次分明,音韵优美,达到了艺术手段与个中立意的高度统一,一扫六朝以来的绮靡和宫廷诗的艳丽,堪称唐诗的辟荒之作。所谓“要给人一杯水,自己先得有一桶水”,太宗正是以其高超的文艺才华,身为九五至尊,而力倡文学,遂有唐诗这一中华文坛之高峰的横空出世。老子日:“是以圣人处无为之事,行不言之教。”太宗正是身体力行,以雍容、淳厚的诗风进而推行其从善如流的政治,终于成就大唐伟业,光耀华夏,堪与古人“鼓琴而治”相媲美。

李世民简介

李世民(598─649),世称唐太宗,中国历史上有名的皇帝。他在文治武功上卓有建树,在诗歌创作上也颇有成就。

名句类别

天气

编者注:本文提供了瀚海百重波,阴山千里雪上一句下一句 前一句后一句,饮马长城窟行拼音版 李世民简介。

转载请注明:原文链接 | http://www.dangdangcc.com/ju/5666.html