呜呼! 何时眼前突兀见此屋上一句下一句 前一句后一句 茅屋为秋风所破歌拼音版 杜甫诗词_当当语文网

呜呼! 何时眼前突兀见此屋上一句 下一句

出自唐朝杜甫的《茅屋为秋风所破歌
原文翻译:

八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅, 茅飞渡江洒江郊。

高者挂罥长林梢,下者飘转沉塘坳。

南村群童欺我老无力, 忍能对面为盗贼,公然抱茅入竹去。 

唇焦口燥呼不得,归来倚杖自叹息。 

俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑。

布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂。

床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝。 

自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻!

安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜,风雨不动安如山。

呜呼! 何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!

茅屋为秋风所破歌拼音版

bā yuè qiū gāo fēng nù hào ,juàn wǒ wū shàng sān zhòng máo , máo fēi dù jiāng sǎ jiāng jiāo 。

gāo zhě guà juàn zhǎng lín shāo ,xià zhě piāo zhuǎn chén táng ào 。

nán cūn qún tóng qī wǒ lǎo wú lì , rěn néng duì miàn wéi dào zéi ,gōng rán bào máo rù zhú qù 。 

chún jiāo kǒu zào hū bú dé ,guī lái yǐ zhàng zì tàn xī 。 

é qǐng fēng dìng yún mò sè ,qiū tiān mò mò xiàng hūn hēi 。

bù qīn duō nián lěng sì tiě ,jiāo ér è wò tà lǐ liè 。

chuáng tóu wū lòu wú gàn chù ,yǔ jiǎo rú má wèi duàn jué 。 

zì jīng sàng luàn shǎo shuì mián ,zhǎng yè zhān shī hé yóu chè !

ān dé guǎng shà qiān wàn jiān ,dà bì tiān xià hán shì jù huān yán ,fēng yǔ bú dòng ān rú shān 。

wū hū ! hé shí yǎn qián tū wū jiàn cǐ wū ,wú lú dú pò shòu dòng sǐ yì zú !


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

杜甫的诗词大全

《君不见,简苏徯》 《不离西阁二首》 《见萤火》 《阆州东楼筵,奉送十一舅往青城县,得昏字》 《戏题王宰画山水图歌》 《发阆中》 《房兵曹胡马诗》 《秦州杂诗二十首》 《前出塞九首》 《送王十五判官扶侍还黔中(得开字)》 《梦李白二首·其二》 《天末怀李白》 《病后遇王倚饮,赠歌》 《归雁》 《寄张十二山人彪三十韵》 《逃难》 《宿昔》 《夜宴左氏庄》 《赠花卿》 《玉华宫》 《天宝初南曹小司寇舅于我太夫人堂下累土为山…而作是诗》 《行官张望补稻畦水归》 《伤秋》 《小至》 《得弟消息二首》 《风疾舟中伏枕书杯三十六韵奉呈湖南亲友》 《十六夜玩月》 《上卿翁请修武侯庙,遗像缺落,时崔卿权夔州》 《瀼西寒望》 《奉和严大夫军城早秋》 《奉寄章十侍御》 《八月十五夜月二首》 《陪王侍御宴通泉东山野亭》 《送韦讽上阆州录事参军》 《赠陈二补阙》 《春日忆李白》 《喜晴(一作喜雨)》 《玉台观》 《村雨》 《覃山人隐居》 《送孔巢父谢病归游江东兼呈李白》 《课伐木》 《因许八奉寄江宁旻上人》 《江汉》 《观打鱼歌》 《与任城许主簿游南池(池在济宁州境)》 《为农》 《寄柏学士林居》 《九日寄岑参》 《蒹葭》 《寄薛三郎中(据)》 《九日蓝田崔氏庄》 《呀鹘行》 《佳人》 《悲陈陶》 《雨不绝》 《客居》 《西阁口号(呈元二十一)》 《宴胡侍御书堂(李尚书之芳、郑秘监审同集归字韵)》 《奉送十七舅下邵桂》 《送杨六判官使西蕃》 《送高司直寻封阆州》 《李司马桥了承高使君自成都回》 《腊日》 《泊松滋江亭》 《谒先主庙(刘昭烈庙在奉节县东六里)》 《和裴迪登蜀州东亭送客逢早梅相忆见寄》 《畏人》 《昔游》 《元日寄韦氏妹》 《送鲜于万州迁巴州(鲜于炅乃仲通子,有父风)》 《覆舟二首》 《祠南夕望》 《解忧》 《大云寺赞公房四首》 《九日曲江》 《九成宫》 《洛阳》 《后游》 《谢严中丞送青城山道士乳酒一瓶》 《泊岳阳城下》 《水槛遣心二首》 《薄游》 《老病》 《端午日赐衣》 《所思(得台州郑司户虔消息)》 《与鄠县源大少府宴渼陂(得寒字)》 《茅屋为秋风所破歌》 《从韦二明府续处觅绵竹》 《夜闻觱篥》 《王十七侍御抡许携酒至草堂奉寄…请邀高三十五使君同到》 《远游》 《送覃二判官》 《房兵曹胡马诗》 《山寺(得开字,章留后同游)》 《戏作花卿歌》 《第五弟丰独在江左,近三四载寂无消息,觅使寄此二首》 《和江陵宋大少府暮春雨后同诸公及舍弟宴书斋》 《萧八明府实处觅桃栽》 《去蜀》

茅屋为秋风所破歌译文及注释

译文 八月里秋深,狂风怒号,(风)卷走了我屋顶上好几层茅草。茅草乱飞,渡过浣花溪,散落在对岸江边。飞得高的茅草缠绕在高高的树梢上,飞得低的飘飘洒洒沉落到池塘和洼地里。

 南村的一群儿童欺负我年老没力气,竟忍心这样当面做“贼”抢东西,毫无顾忌地抱着茅草跑进竹林去了。(我)嘴唇干燥也渴止不住,回来后拄着拐杖,独自叹息

 一会儿风停了,天空中乌云像墨一样黑,深秋天空阴沉迷蒙渐渐黑下来了。布被盖了多年,又冷又硬,像铁板似的。孩子睡眠姿势不好,把被子蹬破了。一下雨屋顶漏水,连床头都没有一点儿干的地方,但房顶雨漏像麻线一样密集并下个不停。自从安史之乱之后,我睡眠的时间很少,长夜漫漫,屋漏床湿,怎能挨到天亮。

 如何能得到千万间宽敞高大的房子,普遍地庇覆天下间贫寒的读书人,让他们开颜欢笑,(房子)在风雨中也不为所动,安稳得像是山一样?唉!什么时候眼前出现这样高耸的房屋,(到那时)即使我的茅屋被秋风所吹破,我自己受冻而死(而他人却安然无恙)也心甘情愿!

注释(1)此诗为叙事体。歌行体本是古代歌曲的一种形式,后成为古体诗歌的一种体裁。其音节、格律一般比较自由,形式采用五言、七言、杂言,富于变化。它的特点是不讲究格律,任由诗人创作兴致所至。抒发感情,句数多少不限,可以说是句式整齐的“自由体”诗。但极富韵律,朗朗上口,略求押韵而不无顿句,是古代诗文中极有特色的一类。这首诗作于唐肃宗上元二年,(761),当时安史之乱还未平定。诗中的茅屋指草堂。(2)秋高:秋深。(3)怒号:大声吼叫。号(háo):号叫(4)三重(chóng)茅:几层茅草。三,泛指多。(5)挂罥(juàn):挂着,挂住。罥,挂。(6)长(cháng):高。(7)沉塘坳(ào):沉到池塘水中。塘坳,低洼积水的地方(即池塘)。坳,水边低地。(8)老无力:年老体弱。(9)忍能对面为盗贼:竟忍心这样当面做“贼”。忍能,忍心如此。对面,当面。为,做。(10)入竹去:进入竹林。(11)呼不得:喝止不住;大声呼喊,未能制止。(12)俄顷(qǐng):不久,一会儿,顷刻之间。(13)秋天漠漠向昏黑(古音为押韵念hè):指秋季的天空阴沉迷蒙,渐渐黑了下来。漠漠,阴沉迷蒙的样子。向,渐近。(14)布衾(qīn):棉被。衾:被子。(15)娇儿恶卧踏里裂:指儿子睡觉时双脚乱蹬,把被里都蹬坏了。恶卧,睡相不好。裂:使动用法,使‥‥‥裂。(16)床头屋漏无干处:意思是,整个房子都没有干的地方了。屋漏,指房子西北角,古人在此开天窗,阳光便从此处照射进来。“床头屋漏”,泛指整个屋子。(17)雨脚如麻:形容雨点不间断,向下垂的麻线一样密集。雨脚:雨点。(18)丧(sāng)乱:战乱,指安史之乱。(19)沾湿:潮湿不干。(20)何由彻:如何才能挨到天亮?彻,通,这里指彻夜,通宵的意思。(21)安得:如何能得到。(22) 广厦(shà) :宽敞的大屋。(23)大庇(bì):全部遮盖、掩护起来。庇,遮盖,掩护。(24)寒士:“士”原指士人,即文化人,但此处是泛指贫寒的士人们。(25)俱:都。(26)欢颜:喜笑颜开。(27)呜呼:书面感叹词,表示叹息,相当于“唉”。(28)突兀(wù):高耸的样子,这里用来形容广厦。(29)见(xiàn):通“现”,出现。(30)庐:茅房。(31)足:值得。

茅屋为秋风所破歌创作背景

 唐肃宗乾元二年(759),当时安史之乱还未平定。关中地区闹革命,民不聊生。这年秋天杜甫弃官到秦州(现在甘肃天水),又辗转经同谷(现在甘肃成县)到了巴陵。公元760年,经亲友的帮助,在成都浣花溪建起了一座草堂,过上了暂时安定的生活,他感到快乐和自足,于是歌唱春雨寻花眺塔,遣兴江边,以诗酒自娱。但是,这种表面上的安逸,掩饰不住他的贫穷,更不能冲淡他那一贯的忧国忧民情怀。上元二年(761)秋天,一场暴风雨袭击了他的茅屋,流寓成都的诗人又一次遭受厄运。当时安史之乱尚未平息,诗人由自身遭遇联想到战乱以来的万方多难,再一次把他从浪漫隐居的生活中敲醒,让他面对现实,让他忧思,于是写下了这首诗。本首诗选自《杜诗详注》。

茅屋为秋风所破歌鉴赏

 这首诗可分为四节。

 第一段中共有五句,句句押韵,“号”、“茅”、“郊”、“梢”、“坳”五个开口呼的平声韵脚传来阵阵风声。

 “八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。”起势迅猛。“风怒号”三字,音响宏大,犹如秋风咆哮。一个“怒”字,把秋风拟人化,从而使下一句不仅富有动作性,而且富有浓烈的感情色彩——诗人好不容易盖了这座茅屋,刚刚定居下来,秋风却怒吼而来,卷起层层茅草,使得诗人焦急万分。

 “茅飞渡江洒江郊”的“飞”字紧承上句的“卷”字,“卷”起的茅草没有落在屋旁,却随风“飞”走,“飞”过江去,然后分散地、雨点似地“洒”在“江郊”:“高者挂罥长林梢”,很难弄下来;“下者飘转沉塘坳”,也很难收回来。“卷”、“飞”、“渡”、“洒”、“挂罥”、“飘转”,一个接一个的动态不仅组成一幅幅鲜明的图画,而且紧紧地牵动诗人的视线,拨动诗人的心弦。

 诗人的高明之处在于他并没有抽象地抒情达意,而是寓情意于客观描写之中。这几句诗所表现的场景是:一个衣衫单薄、破旧的干瘦老人拄着拐杖,立在屋外,眼巴巴地望着怒吼的秋风把他屋上的茅草一层又一层地卷了起来,吹过江去,稀里哗啦地洒在江郊的各处。他对大风破屋的焦灼和怨愤之情,不能不激起读者心灵上的共鸣。

 第二段中共有五句,这是前一节的发展,也是对前一节的补充。

 前节写“洒江郊”的茅草无法收回,除此以外,还有落在平地上可以收回的茅草,但却被“南村群童”抱跑了。“欺我老无力”五字宜着眼,如果诗人不是“老无力”,而是年当壮健有气力,自然不会受这样的欺侮。“忍能对面为盗贼”,意思是,群童竟然忍心在他的眼前做盗贼。但其实,这不过是表现了诗人因“老无力”而受欺侮的愤懑心情而已,决不是真的给“群童”加上“盗贼”的罪名,要告到官府里去办罪。所以,“唇焦口燥呼不得”,也就无可奈何了。用诗人杜甫的《又呈吴郎》一诗中的话说,这正是“不为困穷宁有此”,诗人如果不是十分困穷,就不会对大风刮走茅草那么心急如焚;“群童”如果不是因为他十分困穷,也不会冒着狂风抱走那些并不值钱的茅草。这一切,都是结尾的伏线。“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”的博大胸襟和崇高愿望,正是从“四海困穷”的现实基础上产生出来的。

 “归来倚杖自叹息”总收一、二两节。诗人大约是一听到北风狂叫,就担心盖得不够结实的茅屋发生危险,因而就拄杖出门,直到风吹屋破,茅草无法收回,这才无可奈何地走回家中。“倚杖”,当然又与“老无力”照应。“自叹息”中的“自”字,下得很沉痛,诗人如此不幸的遭遇只有他自己在叹息,未引起别人的同情和帮助,则世风的淡薄,就意在言外了,因而他“叹息”的内容,也就十分深广。当他自己风吹屋破,无处安身,得不到别人的同情和帮助的时候,分明联想到类似处境的无数穷人。

 作者叹息的内容:1.自己的苦 2.周围人的苦 3.战乱给人们带来的痛苦

 第三段共八句,写屋破又遭连夜雨的苦况。

 “俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑”两句,用饱蘸浓墨的大笔渲染出暗淡愁惨的氛围,从而烘托出诗人暗淡愁惨的心境,而密集的雨点即将从漠漠的秋空洒向地面,已在预料之中。

 “布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂”两句,没有穷困生活体验的作者是写不出来的。值得注意的是这不仅是写布被又旧又破,而是为下文写屋破漏雨蓄势。成都的八月,天气并不“冷”,正由于“床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝”,所以才感到冷。

 “自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻”两句,一纵一收。一纵,从眼前的处境扩展到安史之乱以来的种种痛苦经历,从风雨飘摇中的茅屋扩展到战乱频繁、残破不堪的国家;一收,又回到“长夜沾湿”的现实。忧国忧民,加上“长夜沾湿”,诗人自然不能入睡。“长夜”是作者由于自己屋漏因而更觉夜长,还因自己和国家都在风雨飘摇中挣扎而觉得夜长。“何由彻”和前面的“未断绝”照应,表现了诗人既盼雨停,又盼天亮的迫切心情。而这种心情,又是屋破漏雨、布衾似铁的艰苦处境激发出来的。于是诗人由个人的艰苦处境联想到其他人的类似处境,水到渠成,自然而然地过渡到全诗的结尾。

 “安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜,风雨不动安如山”,前后用七字句,中间用九字句,句句蝉联而下,而表现阔大境界和愉快情感的词如“广厦”、“千万间”、“大庇”、“天下”、“欢颜”、“安如山”等等,又声音洪亮,从而构成了铿锵有力的节奏和奔腾前进的气势,恰切地表现了诗人从“床头屋漏无干处”、“长夜沾湿何由彻”的痛苦生活体验中迸发出来的奔放的激情和火热的希望。这种感情,咏歌不足以表达,所以诗人发出了由衷的感叹:“呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!”抒发作者忧国忧民的情感,表现了作者推己及人、舍己为人的高尚风格,诗人的博大胸襟和崇高理想,至此表现得淋漓尽致。

 此诗作者抒发的情怀范仲淹的《岳阳楼记》中“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”抒发的情怀基本一致。也表达了作者关心民间疾苦,忧国忧民的思想感情。

 俄国著名文学评论家别林斯基曾说:“任何一个诗人也不能由于他自己和靠描写他自己而显得伟大,不论是描写他本身的痛苦,或者描写他本身的幸福。任何伟大诗人之所以伟大,是因为他们的痛苦和幸福的根子深深地伸进了社会和历史的土壤里,因为他是社会、时代、人类的器官和代表。”杜甫在这首诗里描写了他本身的痛苦,但他不是孤立地、单纯地描写他本身的痛苦,而是通过描写他本身的痛苦来表现“天下寒士”的痛苦,来表现社会的苦难、时代的苦难。他也不是仅仅因为自身的不幸遭遇而哀叹、而失眠、而大声疾呼,在狂风猛雨无情袭击的秋夜,诗人脑海里翻腾的不仅是“吾庐独破”,而且是“天下寒士”的茅屋俱破。杜甫这种炽热的忧国忧民的情感和迫切要求变革黑暗现实的崇高理想,千百年来一直激动读者的心灵,并发生过积极的作用。

 这首诗描绘秋夜屋漏、风雨交加的情景,真实的记录了草堂生活的一个片段。末段忽生异境,以切身的体验,推己及人,进一步把自己的困苦丢在一边,设想大庇天下寒士的万间广厦。这种非现实的幻想建立在诗人许身社稷,饥溺为怀的思想基础上;而博大胸怀之表现,则使作品放射出积极的浪漫主义光辉。全诗语言极其质朴而意象峥嵘,略无经营而波澜叠出,盖以流自肺腑,故能扣人心弦。

茅屋为秋风所破歌评解

 这是一首歌行体的古诗,句式长短不齐,韵脚两韵一转,多次变换,有一种参差错落、曲折跌宕的感觉,这有助于表现坎坷生活悲凉郁塞的心情.《唐宋诗醇》评价这首诗说:"极无聊事,以直写见笔力,入后大波轩然而起,叠笔作收,如龙掉尾,非仅见此老胸怀,若无此意,诗亦不可作."

 全篇可分为四段.从开头至"塘坳"为第一段,写面对狂风破屋的焦虑.从"南村"至"叹息"为第二段,写面对群童抱茅的无奈.从"俄顷"至"何由彻"为第三段,写遭受夜雨的痛苦.从"安得"至最后为第四段,写期盼广厦,将苦难加以升华.前三段是写实式的叙事,诉述自家之苦,情绪含蓄压抑;后一段是理想的升华,直抒忧民之情,情绪激越轩昂.前三段的层层铺叙,为后一段的抒情奠定了坚实的基础.如此抑扬曲折的情绪变换,完美地体现了杜诗"沉郁顿挫"的风格.

杜甫简介

杜甫(712-770),字子美,祖籍河南巩县。祖父杜审言是唐初著名诗人。青年时期,他曾游历过今江苏、浙江、河北、山东一带,并两次会见李白,两人结下深厚的友谊。唐玄宗天宝五年(746),杜甫来到长安,第二年他参加了由唐玄宗下诏的应试,由于奸臣李林甫从中作梗,全体应试者无一人录取。从此进取无门,生活贫困。直到天宝十四年(755),才得到「右卫率府胄曹参军」一职,负责看管兵甲仓库。同年,安史之乱爆发,此时杜甫正在奉先(今陕西蒲城)探家。第二年他把家属安顿在鄜州羌村(今陕西富县境),只身投奔在灵武(今甘肃省)即位的肃宗。途中被叛军所俘,押到沦陷后的长安,这期间他亲眼目睹了叛军杀戮洗劫的暴行和百姓的苦难。直到至德二年(757)四月,他才冒险逃到肃宗临时驻地凤翔(今陕西省凤翔县),授官左拾遗。不久因疏救房琯,被贬为华州司功参军。自此他对现实政治十分失望,抛弃官职,举家西行,几经辗转,最后到了成都,在严武等人的帮助下,在城西浣花溪畔,建成了一座草堂,世称「杜甫草堂」。后被严武荐为节度参谋、检校工部员外郎。严武死后,他离开了成都,全家寄居夔州(今四川奉节县)。两年后,离夔州到江陵、衡阳一带辗转流离。唐太宗大历五年(770),诗人病死在湘江的一只小船中。他的诗在艺术上以丰富多采著称,时而雄浑奔放,时而沉郁悲凉,或辞藻瑰丽,或平易质朴。他擅长律诗,又是新乐府诗体的开创者。他的诗声律和谐,选字精炼,「为人性癖耽佳句,语不惊人死不休」,正是他严谨创作态度的真实写照。在我国文学史上有「诗圣」之称。他的诗留存至今的有一千四百余首。有《杜少陵集》。

名句类别

抒情

编者注:本文提供了呜呼! 何时眼前突兀见此屋上一句下一句 前一句后一句,茅屋为秋风所破歌拼音版 杜甫简介。

转载请注明:原文链接 | http://www.dangdangcc.com/ju/5836.html