迢递路回清野,人语渐无闻,空带愁归上一句下一句 前一句后一句 夜飞鹊·河桥送人处拼音版 周邦彦诗词_当当语文网

迢递路回清野,人语渐无闻,空带愁归上一句 下一句

出自清朝周邦彦的《夜飞鹊·河桥送人处
原文翻译:
河桥送人处,凉夜何其。斜月远堕余辉。铜盘烛泪已流尽,霏霏凉露沾衣。相将散离会,探风前津鼓,树杪参旗。华骢会意,纵扬鞭、亦自行迟。
迢递路回清野,人语渐无闻,空带愁归。何意重红满地,遗钿不见,斜迳都迷。兔葵燕麦,向残阳、欲与人齐。但徘徊班草,欷歔酹酒,极望天西。
夜飞鹊·河桥送人处拼音版
hé qiáo sòng rén chù ,liáng yè hé qí 。xié yuè yuǎn duò yú huī 。tóng pán zhú lèi yǐ liú jìn ,fēi fēi liáng lù zhān yī 。xiàng jiāng sàn lí huì ,tàn fēng qián jīn gǔ ,shù miǎo cān qí 。huá cōng huì yì ,zòng yáng biān 、yì zì háng chí 。
tiáo dì lù huí qīng yě ,rén yǔ jiàn wú wén ,kōng dài chóu guī 。hé yì zhòng hóng mǎn dì ,yí diàn bú jiàn ,xié jìng dōu mí 。tù kuí yàn mài ,xiàng cán yáng 、yù yǔ rén qí 。dàn pái huái bān cǎo ,xī xū lèi jiǔ ,jí wàng tiān xī 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

周邦彦的诗词大全

《还京乐(大石)》 《少年游(并刀如水)》 《渔家傲(般涉·第二)》 《兰陵王·柳》 《蝶恋花·早行》 《大酺·越调春雨》 《黄鹂绕碧树(双调春情)》 《应天长(条风布暖)》 《琐窗寒(暗柳啼鸦)》 《三部乐·商调梅雪》 《定风波(商调美情)》 《满路花(仙吕)》 《蝶恋花(月皎惊乌栖不定)》 《丁香结(商调)》 《虞美人(正宫·第二)》 《满庭芳·夏日溧水无想山作》 《花犯·小石梅花》 《花心动(双调)》 《归去难(仙吕期约)》 《秋蕊香(双调)》 《一落索·眉共春山争秀》 《长相思(闺怨)》 《夜游宫(叶下斜阳照水)》 《浣沙溪·翠葆参差竹径成》 《瑞鹤仙(高平)》 《诉衷情·出林杏子落金盘》 《庆春宫(云接平岗)》 《点绛唇(孤馆迢迢)》 《红罗袄(大石秋悲)》 《水龙吟(越调梨花)》 《玉楼春(桃溪不作从容住)》 《少年游·并刀如水》 《烛影摇红·芳脸匀红》 《西平乐(稚柳苏晴)》 《青房并蒂莲(维扬怀古)》 《长相思(好风浮)》 《琐窗寒·寒食》 《浪淘沙慢(晓阴重)》 《凤来朝(越调佳人)》 《品令(商调梅花)》 《南乡子(商调)》 《西平乐·稚柳苏晴》 《浣溪沙·雨过残红湿未飞》 《渔家傲(般涉)》 《华胥引(黄钟秋思)》 《浣溪沙·争挽桐花两鬓垂》 《看花回(越调)》 《意难忘(中吕美咏·杂赋)》 《花犯·小石梅花》 《无闷(冬)》 《满江红(仙吕)》 《玉楼春(仙吕惆怅)》 《关河令(秋阴时睛渐向暝)》 《浣溪沙(楼上晴天碧四垂)》 《法曲献仙音(大石)》 《一寸金(小石江路)》 《风流子(大石)》 《隔浦莲近拍(新篁摇动翠葆)》 《解连环·怨怀无托》 《齐天乐(正宫秋思)》 《虞美人(廉纤小雨池塘遍)》 《侧犯(大石)》 《瑞龙吟·大石春景》 《鹊桥仙令(歇指)》 《尉迟杯(大石离恨)》 《望江南(大石咏妓)》 《解语花·上元》 《蓦山溪(大石·春景)》 《一落索·眉共春山争秀》 《解连环(怨怀无托)》 《绮寮怨·上马人扶残醉》 《红林檎近(双调·冬景)》 《西河(佳丽地)》 《鹤冲天(梅雨霁)》 《诉衷情(商调)》 《玉楼春(大石·第三)》 《醉桃源(大石)》 《一落索(眉共春山争秀)》 《庆春宫(越调)》 《迎春乐(双调携妓)》 《玉楼春·桃溪不作从容住》 《四园竹(浮云护月)》 《渡江云(小石)》 《满路花(仙吕思情)》 《兰陵王(柳阴直)》 《浣沙溪(黄钟)》 《花犯(粉墙低,梅花照眼)》 《玉楼春·桃溪不作从容住》 《虞美人(灯前欲去信留恋)》 《绕佛阁(大石旅情)》 《浣溪沙(翠葆参差竹径成)》 《浪淘沙慢·晓阴重》 《虞美人(正宫·第三)》 《南乡子(拨燕巢)》 《少年游(黄钟楼月)》 《夜游宫·叶下斜阳照水》 《水龙吟(素肌应怯余寒)》 《过秦楼(水浴清蟾)》 《忆旧游(记愁横浅黛)》 《一落索(双调·第二)》

夜飞鹊·河桥送人处译文及注释

译文在河桥旁的亭中送别情人,久久惜别,深夜里弥漫着凉意,竟不知到了什么时分。残月曳着余辉远远地向西斜坠,铜盘中的蜡烛也即将燃尽,清凉的露水打湿了衣襟。临别前短暂的相聚即将散离了,探头听听随风传来的渡口鼓声,看看树梢上空参旗星的光影,已是到了黎明时分。那花骢马仿佛会解人意,纵使我扬鞭催赶,它也只是自顾慢慢缓行。送别情人,我满怀离愁孤零零地踏上了归途,渐渐听不到渡口上那嘈杂的人声。原野上空旷清寂,归途竟是那么遥远寂静。我没想到再次来到当初与她分别的地方时,不仅未见她的一点遗迹,连偏斜的小路也都难辨迷离。低照的斜阳映照着兔葵、燕麦长长的影子仿佛与人相齐,我在那曾与她相偎过的草丛边徘徊往复,以酒浇地,欷不止,放眼西方,空自断魂。

注释① 凉夜何其:意指夜深尚未天明。凉也作“良”。② 离会:离别前的饯行聚会。③ 树杪(miǎo)参(cēn)旗:树杪,树梢。参旗,星辰名,初秋时于黎明前出现。树杪参旗,指树梢上的夜空中散布着点点繁星。④ 兔葵燕麦:野葵和野麦。⑤ 班草:布草而坐。⑥ 欷歔(xū):叹息声。酹(lèi)酒:以酒洒地面祭。

夜飞鹊·河桥送人处赏析

  这首词调,创自清真。写离别情景,故能随意驰骋,而又与音调协合,具声乐美。

  词上片写送别,下片写别后之思。词中运用陪衬、反衬、熔情入景、化用前人诗文之语等多种手法,细腻曲折地写出了送别怀人的悲凄与深情。全词所表现的惜别、怀旧之情,显得极为蕴藉,只于写景叙事、托物上见之,而不直接流露。

  起两句“河桥送人处,良夜何其?”写送别的地点、时间。时间是夜里,夜是美丽的,又是温馨可念的,故曰“良”;联系后文,地点是靠近河桥的一个旅店或驿站;用《诗。小雅。庭燎》的“夜如何其”问夜到什么时分了,带出后文。“斜月远堕余辉;铜盘烛泪已流尽,霏霏凉露沾衣。”夜是露凉有月的秋夜。但送别情人;依依不舍,故要问“夜何其”,希望这个临别温存的夜晚还未央、未艾。可是这时候,室内铜盘上已是蜡尽烛残,室外斜月余光已渐收坠,霏霏的凉露浓到会沾人衣,居然是“夜向晨”了,即是良夜苦短、天将向晓的时候。这三句以写景回答上文;又从景物描写上衬托临别时人心的凄恻和留恋。“斜、堕、余、凉”,都是带有感情色彩的字:“烛泪”更是不堪。周邦彦词喜运化唐诗。“烛泪”句即运化杜牧赠别》诗“蜡烛有心还惜别,替人垂泪到天明”,李商隐无题》诗“蜡炬成灰泪始干”。 

  “相将散离会,探风前津鼓,树杪参旗。”收束前面描写,再伸展一层,说临别前的聚会,也到了要“散离”的时候,那就得探看树梢上星旗的光影,谛听渡口风中传来的鼓声,才不致误了行人出发的时刻。 

  “参旗”,星名,它初秋黎明前出现于天东,更透露了夜的季节性。鼓,可能指渡头的更鼓,也可能指开船鼓声,古代开船有击鼓为号的。观察外面动静,是为了多留些时,延迟“散离”,到了非走不可的时候才走,从行动中更细腻的写出临别时的又留恋、又提心吊胆的心情。“花骢会意,纵扬鞭、亦自行迟。”写到出发。大约从旅舍到开船的渡口,还有一段路,故送行者,又骑马送了一段。从骑马,见出送行者是男性;从下文“遗钿”,见出行者是女性。这段短途送行,作者还是不忍即时与情人分别,希望马走得慢点,时间挨得久点。词不直说自己心情,却说马儿也理解人意,纵使人要挥鞭赶它,它也不忍快走,这里用拟人手法,将离情别绪层曲婉转的道出。  

  过片“迢递路回清野,人语渐无闻,空带愁归。”三句接写送别后归途。情人一去,作者孤独地带着离愁而归,故顿觉野外寂寞清旷,归途遥行,对同一空间的前后不同感觉,也是细腻地反映送别的复杂心情。“何意重经前地,遗钿不见,斜径都迷。”这三句是一个大的转折,转得无痕,使人几乎难以辨认。读了这几句,才了解上面所写的,全是对过去的回忆,从这里起才是当前之事,这样,才使人感到周词结构上的细微用心,时空转换上的大胆处理,感到这里真能使上片“尽化云烟”。《海绡说词》说“河桥”句是“逆入”,“前地”句是“平出”,“逆”即逆叙以往,“平”即平叙当前。这里的第一句领起后文。直贯到全词结尾;第二句情人去后,不见遗物,更无余香余泽可求;第三句写旧时路径,已迷离难认,“兔葵燕麦,向斜阳、影与人齐。”送别是晚上和天晓时候;重游则傍晚,黄昏中的斜阳,照着高与人齐的兔葵、燕麦的影子。这两句描绘“斜径都迷”之景,有意点出不同期间;又用刘禹锡再游玄都观》诗序“惟兔葵燕麦,动摇于春风有”的典故,表示事物变迁之大。感慨人去物非的细腻心情,完全寄寓于景,不直接流露,故《艺蘅馆词选》载梁启超评这两句词说:“与柳屯田之‘晓风残月’,可称送别词中双绝,皆熔情入景也。”下面三句:“但徘徊班草,欷歔酹酒,极望天西。”说过去列坐的草地上,徘徊酹酒,向着情人远去的西边方向,望极天边,而欷歔叹息,不能自已。“欷歔”二字,直接摹态抒情

  这首词写情细腻、沉着,语句起伏顿挫,结构上层层伸展,时空变幻灵动飞扬,过渡自然,风格上哀怨而浑雅,堪称送别怀人作品中的上乘之作。

周邦彦简介

周邦彦(1056─1121)字美成,自号清真居士,钱塘(今浙江杭州)人。周早年「疏隽少检,不为州里推重,而博涉百家之书」。元丰初,「游太学,有俊声」。神宗时擢为试太学正。元四年(1089)出为庐州(今安徽合肥)教授。绍圣四年(1097)还朝,任国子主簿。徽宗即位,改除校书郎,历考功员外郎,卫尉宗正少卿兼议礼局检讨。政和二年(1112),出知隆德府(今山西长治)。六年,自明州(今浙江宁波)任入秘书监,进徽猷阁待制,提举大晟府。宣和二年(1120)移知处州(今浙江丽水),值方腊起义,道梗不赴。未几罢官,提举南京鸿庆宫,辗转避居于钱塘、扬州、睦州(今浙江建德)。卒年六十六。《宋史》、《东都事略》与《咸淳临安志》均有传。《宋史·艺文志》著录其《清真居士集》十一卷,已佚。清人厉鹗《宋诗纪事》辑得其佚诗六首,今人罗忼烈又辑得古近体诗三十四首。周邦彦「负一代词名」(张炎《词源》卷下),其词「浑厚和雅」(《词源》),「缜密典丽」(刘肃《陈元龙集注〈片玉集〉序》,对后世影响较大。

名句类别

抒情

编者注:本文提供了迢递路回清野,人语渐无闻,空带愁归上一句下一句 前一句后一句,夜飞鹊·河桥送人处拼音版 周邦彦简介。

转载请注明:原文链接 | http://www.dangdangcc.com/ju/941.html