题黄居寀秋山图拼音版|翻译|赏析|原文_是徐光溥的诗词_当当语文网

题黄居寀秋山图拼音版

作者:徐光溥 朝代:唐朝
题黄居寀秋山图原文
天与黄筌艺奇绝,笔精回感重瞳悦。运思潜通造化工,
挥毫定得神仙诀。秋来奉诏写秋山,写在轻绡数幅间。
高低向背无遗势,重峦叠嶂何孱颜。目想心存妙尤极,
研巧核能状不得。珍禽异兽皆自驯,奇花怪木非因植。
崎岖石磴绝游踪,薄雾冥冥藏半峰。娑萝掩映迷仙洞,
薜荔累垂缴古松。月槛参桥□,僧老坐支筇。
屈原江上婵娟竹,陶潜篱下芳菲菊。良宵只恐鹧鸪啼,
晴波但见鸳鸯浴。暮烟幂幂锁村坞,一叶扁舟横野渡。
飒飒白蘋欲起风,黯黯红蕉犹带雨。曲沼芙蓉香馥郁,
长汀芦荻花y1wL.雁过孤峰帖远青,鹿傍小溪饮残绿。
秋山秀兮秋江静,江光山色相辉映。雪迸飞泉溅钓矶,
云分落叶拥樵径。张璪松石徒称奇,边鸾花鸟何足窥。
白旻鹰逞凌风势,薛稷鹤夸警露姿。方原画山空巉岩,
峭壁枯槎人见嫌。孙位画水多汹涌,惊湍怒涛人见恐。
若教对此定妍媸,必定伏膺怀愧悚。再三展向冕旒侧。
便是移山回涧力。大李小李灭声华,献之恺之无颜色。
仿佛垂纶渭水滨,吾皇睹之思良臣。依稀荷锸傅岩野,
吾皇睹之求贤者。从兹仄展复悬旌,宵衣旰食安天下。
才当老人星应候,愿与南山俱献寿。微臣稽首贡长歌,
丹青景化同天和。
题黄居寀秋山图拼音版
tiān yǔ huáng quán yì qí jué ,bǐ jīng huí gǎn zhòng tóng yuè 。yùn sī qián tōng zào huà gōng ,
huī háo dìng dé shén xiān jué 。qiū lái fèng zhào xiě qiū shān ,xiě zài qīng xiāo shù fú jiān 。
gāo dī xiàng bèi wú yí shì ,zhòng luán dié zhàng hé chán yán 。mù xiǎng xīn cún miào yóu jí ,
yán qiǎo hé néng zhuàng bú dé 。zhēn qín yì shòu jiē zì xùn ,qí huā guài mù fēi yīn zhí 。
qí qū shí dèng jué yóu zōng ,báo wù míng míng cáng bàn fēng 。suō luó yǎn yìng mí xiān dòng ,
bì lì lèi chuí jiǎo gǔ sōng 。yuè kǎn cān qiáo □,sēng lǎo zuò zhī qióng 。
qū yuán jiāng shàng chán juān zhú ,táo qián lí xià fāng fēi jú 。liáng xiāo zhī kǒng zhè gū tí ,
qíng bō dàn jiàn yuān yāng yù 。mù yān mì mì suǒ cūn wù ,yī yè biǎn zhōu héng yě dù 。
sà sà bái pín yù qǐ fēng ,àn àn hóng jiāo yóu dài yǔ 。qǔ zhǎo fú róng xiāng fù yù ,
zhǎng tīng lú dí huā y1wL.yàn guò gū fēng tiē yuǎn qīng ,lù bàng xiǎo xī yǐn cán lǜ 。
qiū shān xiù xī qiū jiāng jìng ,jiāng guāng shān sè xiàng huī yìng 。xuě bèng fēi quán jiàn diào jī ,
yún fèn luò yè yōng qiáo jìng 。zhāng zǎo sōng shí tú chēng qí ,biān luán huā niǎo hé zú kuī 。
bái mín yīng chěng líng fēng shì ,xuē jì hè kuā jǐng lù zī 。fāng yuán huà shān kōng chán yán ,
qiào bì kū chá rén jiàn xián 。sūn wèi huà shuǐ duō xiōng yǒng ,jīng tuān nù tāo rén jiàn kǒng 。
ruò jiāo duì cǐ dìng yán chī ,bì dìng fú yīng huái kuì sǒng 。zài sān zhǎn xiàng miǎn liú cè 。
biàn shì yí shān huí jiàn lì 。dà lǐ xiǎo lǐ miè shēng huá ,xiàn zhī kǎi zhī wú yán sè 。
fǎng fó chuí lún wèi shuǐ bīn ,wú huáng dǔ zhī sī liáng chén 。yī xī hé chā fù yán yě ,
wú huáng dǔ zhī qiú xián zhě 。cóng zī zè zhǎn fù xuán jīng ,xiāo yī gàn shí ān tiān xià 。
cái dāng lǎo rén xīng yīng hòu ,yuàn yǔ nán shān jù xiàn shòu 。wēi chén jī shǒu gòng zhǎng gē ,
dān qīng jǐng huà tóng tiān hé 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

徐光溥的诗

《题黄居寀秋山图》 《同刘侍郎咏笋》

徐光溥简介

辞赋精选

本文提供题黄居寀秋山图原文,题黄居寀秋山图翻译,题黄居寀秋山图赏析,题黄居寀秋山图拼音版,徐光溥简介

转载请注明:原文链接 | http://www.dangdangcc.com/shi/41908.html