念奴娇(游西湖)拼音版|翻译|赏析|原文_是黄人杰的诗词_当当语文网

念奴娇(游西湖)拼音版

作者:黄人杰 朝代:宋朝
念奴娇(游西湖)原文
西湖胜绝,有栖云楼观,蟠空丘壑。玉鉴光中天不老,人在蓬壶行乐。画舫藏春,垂杨系马,幽处笙箫作。京华狂客,也忘身世飘泊。
行待载酒寻芳,湖湾堤曲,放浪红尘脚。借景留欢排日醉,不负莺花盟约。忍缓东风,耐烦迟日,休凭匆匆着。温存桃李,莫教一顿开却。
念奴娇(游西湖)拼音版
xī hú shèng jué ,yǒu qī yún lóu guān ,pán kōng qiū hè 。yù jiàn guāng zhōng tiān bú lǎo ,rén zài péng hú háng lè 。huà fǎng cáng chūn ,chuí yáng xì mǎ ,yōu chù shēng xiāo zuò 。jīng huá kuáng kè ,yě wàng shēn shì piāo bó 。
háng dài zǎi jiǔ xún fāng ,hú wān dī qǔ ,fàng làng hóng chén jiǎo 。jiè jǐng liú huān pái rì zuì ,bú fù yīng huā méng yuē 。rěn huǎn dōng fēng ,nài fán chí rì ,xiū píng cōng cōng zhe 。wēn cún táo lǐ ,mò jiāo yī dùn kāi què 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

黄人杰的诗

《感皇恩(西湖)》 《酹江月(寿二月初二)》 《念奴娇(游西湖)》 《柳梢青(黄梅)》 《浣溪沙(江陵二车席次为江梅腊梅赋)》 《祝英台(自寿)》

黄人杰简介

辞赋精选

本文提供念奴娇(游西湖)原文,念奴娇(游西湖)翻译,念奴娇(游西湖)赏析,念奴娇(游西湖)拼音版,黄人杰简介

转载请注明:原文链接 | http://www.dangdangcc.com/shi/57560.html