【商角调】黄莺儿拼音版|翻译|赏析|原文_是庾吉甫的诗词_当当语文网

【商角调】黄莺儿拼音版

作者:庾吉甫 朝代:元朝
【商角调】黄莺儿原文

怀古,怀古,废兴两字,干戈几度?问当时富贵谁家?陈宫后主。

【踏莎行】残照底西风老树,据秦淮终是帝王都。爱山围水绕,龙蟠虎踞。依稀睹,六朝风物。

【盖天旗】光阴迅速,多半晴天变雨。待拣搭溪山好处,吞一杯,嚎数曲。身有欢娱,事无荣辱。

【应天长】引一仆,着两壶。谢老东山,黄花时好去。适意林泉游未足。烟波暮,堪凝伫,谪仙诗句。

【尾】一线寄乌衣,二水分白鹭。台上凤凰游,井口胭脂污。想玉树后庭花,好金陵建康府。怀古,怀古,物换千年,星移几度。想当时帝子元婴,阎公都督。

【踏莎行】彩射龙光,云埋铁柱。迷津烟暗,渡水平湖。高士祠堂,旌阳殿宇。洪恩路,藕花无数。

【盖天旗】残碑淋雨,留得王郎佳句。信步携筇,登临闲伫。雁惊寒,衡阳浦。秋水长天,落霞孤鹜。

【应天长】东接吴,南甸楚。绀坞荒村,苍烟古木。俯挹遥岑伤未足。夕阳暮,空无语,昔人何处?

【尾】孤塔插晴空,高阁临江渚。栋飞南浦云,帘卷西山雨。观胜概,壮江山,叹鸣銮,罢歌舞。

别况

无语,无语,闷人怕到,江天日暮。大都来一种相思,柔肠万缕。

【幺】嫩玉,肌肤,会调弦理管,能歌妙舞。从别后,有谁拘束?

【垂丝钓】求神问卜,道须有团圆一处。奈目下佳期,未得相逢愁最苦。正值着秋光,暮天凄楚。

【应天长】愁成阵,更压着宋玉。便是铁石人,也今宵耽不去。早是栖惶能对付。难禁处,凄凉景,窗儿外眼撮聚。

【随煞】起一阵菊花风,下几点芭蕉雨。风送得菊花香,雨打得芭蕉絮。芭蕉雨敌庭梧,菊花风战槛竹。

【商角调】黄莺儿拼音版

huái gǔ ,huái gǔ ,fèi xìng liǎng zì ,gàn gē jǐ dù ?wèn dāng shí fù guì shuí jiā ?chén gōng hòu zhǔ 。

【tà shā háng 】cán zhào dǐ xī fēng lǎo shù ,jù qín huái zhōng shì dì wáng dōu 。ài shān wéi shuǐ rào ,lóng pán hǔ jù 。yī xī dǔ ,liù cháo fēng wù 。

【gài tiān qí 】guāng yīn xùn sù ,duō bàn qíng tiān biàn yǔ 。dài jiǎn dā xī shān hǎo chù ,tūn yī bēi ,háo shù qǔ 。shēn yǒu huān yú ,shì wú róng rǔ 。

【yīng tiān zhǎng 】yǐn yī pú ,zhe liǎng hú 。xiè lǎo dōng shān ,huáng huā shí hǎo qù 。shì yì lín quán yóu wèi zú 。yān bō mù ,kān níng zhù ,zhé xiān shī jù 。

【wěi 】yī xiàn jì wū yī ,èr shuǐ fèn bái lù 。tái shàng fèng huáng yóu ,jǐng kǒu yān zhī wū 。xiǎng yù shù hòu tíng huā ,hǎo jīn líng jiàn kāng fǔ 。huái gǔ ,huái gǔ ,wù huàn qiān nián ,xīng yí jǐ dù 。xiǎng dāng shí dì zǐ yuán yīng ,yán gōng dōu dū 。

【tà shā háng 】cǎi shè lóng guāng ,yún mái tiě zhù 。mí jīn yān àn ,dù shuǐ píng hú 。gāo shì cí táng ,jīng yáng diàn yǔ 。hóng ēn lù ,ǒu huā wú shù 。

【gài tiān qí 】cán bēi lín yǔ ,liú dé wáng láng jiā jù 。xìn bù xié qióng ,dēng lín xián zhù 。yàn jīng hán ,héng yáng pǔ 。qiū shuǐ zhǎng tiān ,luò xiá gū wù 。

【yīng tiān zhǎng 】dōng jiē wú ,nán diàn chǔ 。gàn wù huāng cūn ,cāng yān gǔ mù 。fǔ yì yáo cén shāng wèi zú 。xī yáng mù ,kōng wú yǔ ,xī rén hé chù ?

【wěi 】gū tǎ chā qíng kōng ,gāo gé lín jiāng zhǔ 。dòng fēi nán pǔ yún ,lián juàn xī shān yǔ 。guān shèng gài ,zhuàng jiāng shān ,tàn míng luán ,bà gē wǔ 。

bié kuàng

wú yǔ ,wú yǔ ,mèn rén pà dào ,jiāng tiān rì mù 。dà dōu lái yī zhǒng xiàng sī ,róu cháng wàn lǚ 。

【yāo 】nèn yù ,jī fū ,huì diào xián lǐ guǎn ,néng gē miào wǔ 。cóng bié hòu ,yǒu shuí jū shù ?

【chuí sī diào 】qiú shén wèn bo ,dào xū yǒu tuán yuán yī chù 。nài mù xià jiā qī ,wèi dé xiàng féng chóu zuì kǔ 。zhèng zhí zhe qiū guāng ,mù tiān qī chǔ 。

【yīng tiān zhǎng 】chóu chéng zhèn ,gèng yā zhe sòng yù 。biàn shì tiě shí rén ,yě jīn xiāo dān bú qù 。zǎo shì qī huáng néng duì fù 。nán jìn chù ,qī liáng jǐng ,chuāng ér wài yǎn cuō jù 。

【suí shà 】qǐ yī zhèn jú huā fēng ,xià jǐ diǎn bā jiāo yǔ 。fēng sòng dé jú huā xiāng ,yǔ dǎ dé bā jiāo xù 。bā jiāo yǔ dí tíng wú ,jú huā fēng zhàn kǎn zhú 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

庾吉甫的诗

《【双调】蟾宫曲_环滁秀列诸》 《【商角调】黄莺儿》 《【双调】雁儿落过得胜令_春风桃李繁》 《【商调】定风波》

庾吉甫简介

辞赋精选

本文提供【商角调】黄莺儿原文,【商角调】黄莺儿翻译,【商角调】黄莺儿赏析,【商角调】黄莺儿拼音版,庾吉甫简介

转载请注明:原文链接 | http://www.dangdangcc.com/shi/60128.html