送杨氏女拼音版|翻译|赏析|原文_是韦应物的诗词_当当语文网

送杨氏女拼音版

作者:韦应物 朝代:唐朝
送杨氏女原文
永日方戚戚,出行复悠悠。
女子今有行,大江溯轻舟。
尔辈苦无恃,抚念益慈柔。
幼为长所育,两别泣不休。
对此结中肠,义往难复留。
自小阙内训,事姑贻我忧。
赖兹托令门,任恤庶无尤。
贫俭诚所尚,资从岂待周。
孝恭遵妇道,容止顺其猷。
别离在今晨,见尔当何秋。
居闲始自遣,临感忽难收。
归来视幼女,零泪缘缨流。
送杨氏女拼音版
yǒng rì fāng qī qī ,chū háng fù yōu yōu 。
nǚ zǐ jīn yǒu háng ,dà jiāng sù qīng zhōu 。
ěr bèi kǔ wú shì ,fǔ niàn yì cí róu 。
yòu wéi zhǎng suǒ yù ,liǎng bié qì bú xiū 。
duì cǐ jié zhōng cháng ,yì wǎng nán fù liú 。
zì xiǎo què nèi xùn ,shì gū yí wǒ yōu 。
lài zī tuō lìng mén ,rèn xù shù wú yóu 。
pín jiǎn chéng suǒ shàng ,zī cóng qǐ dài zhōu 。
xiào gōng zūn fù dào ,róng zhǐ shùn qí yóu 。
bié lí zài jīn chén ,jiàn ěr dāng hé qiū 。
jū xián shǐ zì qiǎn ,lín gǎn hū nán shōu 。
guī lái shì yòu nǚ ,líng lèi yuán yīng liú 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

韦应物的诗词大全 韦应物的代表作 写过的诗词

《李博士弟以余罢官居同德精舍共有伊陆名山…聊以为答》 《行宽禅师院》 《始闻夏蝉》 《谢栎阳令归西郊,赠别诸友生》 《扈亭西陂燕赏》 《寄李儋元锡(去年花里逢君别)》 《观早朝》 《寓居永定精舍(苏州)》 《自蒲塘驿回驾经历山水》 《始至郡》 《怀素友子西》 《燕衔泥》 《送苏评事》 《对韩少尹所赠砚有怀》 《冬至夜寄京师诸弟兼怀崔都水》 《游溪》 《林园晚霁》 《城中卧疾,知阎、薛二子屡从邑令饮,因以赠之》 《观沣水涨》 《因省风俗,与从侄成绪游山水,中道先归寄示》 《答库部韩郎中》 《题从侄成绪西林精舍书斋》 《贵游行》 《对雨寄韩库部协》 《答郑骑曹青橘绝句(一作故人重九日求橘书中戏赠)》 《始除尚书郎,别善福精舍》 《览褒子卧病一绝,聊以题示(沈氏生全真)》 《精舍纳凉》 《赠令狐士曹》 《经少林精舍,寄都邑亲友》 《幽居》 《寄杨协律》 《送雷监赴阙庭》 《郡楼春燕》 《义演法师西斋》 《郡内闲居》 《送别覃孝廉》 《春中忆元二》 《野次听元昌奏横吹》 《初发扬子寄元大校书(凄凄去亲爱)》 《答李博士》 《送刘评事》 《杂曲歌辞。上皇三台》 《送汾城王主簿》 《采玉行》 《答贡士黎逢(时任京兆功曹)》 《寄恒璨》 《移疾会诗客元生与释子法朗,因贻诸祠曹》 《寄全椒山中道士》 《司空主簿琴席》 《登高望洛城作》 《南池宴钱子辛,赋得科斗》 《鹧鸪啼(一作李峤诗)》 《三台(或加令字,一名翠华引、开元乐)》 《雨夜感怀》 《赋得鼎门,送卢耿赴任》 《留别洛京亲友》 《寄璨师》 《奉酬处士叔见示》 《与幼遐、君贶兄弟同游白家竹潭》 《题郑弘宪侍御遗爱草堂》 《答释子良史送酒瓢》 《虞获子鹿》 《滁州西涧(独怜幽草涧边生)》 《淮上遇洛阳李主簿》 《寄子西》 《答王郎中》 《过扶风精舍旧居,简朝宗、巨川兄弟》 《夕次盱眙县》 《昙智禅师院》 《五弦行》 《闲居寄诸弟》 《夏景端居即事》 《学仙二首》 《登宝意寺上方旧游(寺在武功,曾居此寺)》 《社日寄崔都水及诸弟群属》 《大梁亭会李四栖梧作》 《三台二首》 《西楼》 《九日沣上作,寄崔主簿倬二李端系》 《答崔都水》 《夜偶诗客操公作》 《效陶彭泽》 《秋夜一绝》 《答畅校书当》 《感梦》 《示全真元常(元常,赵氏生)》 《道晏寺主院》 《感镜》 《送杨氏女》 《秋夜二首》 《答长宁令杨辙》 《朝请后还邑,寄诸友生》 《送杨氏女》 《再游西山》 《对残灯》 《简寂观西涧瀑布下作》 《秋夜寄邱员外 / 秋夜寄丘二十二员外》 《悲故交》 《开元观怀旧寄李二、韩二、裴四兼呈崔郎中、严家令》

送杨氏女译文及注释

译文我整日忧郁而悲悲戚戚,女儿就要出嫁遥远地方。今天她要远行去做新娘,乘坐轻舟沿江逆流而上。你姐妹自幼尝尽失母苦,念此我就加倍慈柔抚养。妹妹从小全靠姐姐养育,今日两人作别泪泣成行。面对此情景我内心郁结,女大当嫁你也难得再留。你自小缺少慈母的教训,侍奉婆婆的事令我担忧。幸好依仗你夫家好门第,信任怜恤不挑剔你过失。安贫乐俭是我一贯崇尚,嫁妆岂能做到周全丰厚。望你孝敬长辈遵守妇道,仪容举止都要符合潮流。今晨我们父女就要离别,再见到你不知什么时候。闲居时忧伤能自我排遣,临别感伤情绪一发难收。回到家中看到孤单小女,悲哀泪水沿着帽带滚流。

注释⑴杨氏女:指女儿嫁给杨姓的人家。⑵永日:整天。戚戚:悲伤忧愁。⑶行:出嫁。悠悠:遥远。⑷溯:逆流而上。⑸尔辈:你们,指两个女儿。无恃:指幼时无母。⑹幼为长所育:此句下有注:“幼女为杨氏所抚育。”指小女是姐姐抚育大的。⑺结中肠:心中哀伤之情郁结。⑻义往:指女大出嫁,理应前往夫家。⑼自小阙内训:此句下有注:“言早无恃。”阙:通“缺”。内训:母亲的训导。⑽事姑:侍奉婆婆。贻:带来。 ⑾令门:好的人家,或是对其夫家的尊称。这里指女儿的夫家。⑿任恤:信任体恤。庶:希望。尤:过失。⒀尚:崇尚。⒁资从:指嫁妆。待:一作“在”。周:周全,完备。⒂容止:这里是一举一动的意思。猷:规矩礼节。⒃尔:你,指大女儿。当何秋:当在何年。⒄居闲:闲暇时日。自遣:自我排遣。⒅临感:临别感伤。⒆零泪:落泪。缘:通“沿”。缨:帽的带子,系在下巴下。

送杨氏女创作背景

诗人早年丧妻,留下两小女相依为命,父女感情颇为深厚。此时大女儿要嫁的夫家路途遥远,当此离别之际,心中自然无限感伤。然而女儿出嫁是天经地义的事,在临行前,诗人万千叮咛,谆谆告诫:要遵从礼仪、孝道,要勤俭持家。其殷殷之情,溢于言表。

送杨氏女鉴赏

  诗人的大女儿要出嫁,他的心情异常复杂,遂写了此诗。此诗是父女情的白描,是真性情的流露,令人读来感伤不已。

  女儿即将远行,父亲心有不舍,却情难敌义。开头点明女儿将出嫁之事:女儿要嫁往夫家路途很遥远。念及女儿幼年丧母,自己一身兼父母之慈爱,当此离别之际,心中甚为不忍。然而女大当嫁是天经地义的事。诗人忍痛告诫女儿到了夫家,要遵从礼仪孝道,要勤俭持家,这是对女儿的一片殷殷期望

  这是一首送女出嫁的好诗。送女出行,万千叮咛;怜其无恃,反复诫训。诗人早年丧妻,因为对亡妻的思念,对幼女自然更加怜爱。在长女出嫁之时,自然临别而生感伤之情。诗中说幼女与长女“两别泣不休”,其实父女之间也是如此。作者没有多写自己的直观感受,而是把更多的笔墨用于谆谆教导和万般叮咛:“自小阙内训,事姑贻我忧。赖兹托令门,任恤庶无尤。贫俭诚所尚,资从岂待周。孝恭遵妇道,容止顺其猷。”强忍住泪水说完这些,送走女儿才发现自己还是控制不了自己,只能与幼女相对而泣。一个情感复杂、无可奈何的慈父形象由此跃然纸上。

  全诗情真语挚,至性至诚。慈父之爱,骨肉深情,令人感动。“贫俭诚所尚,资从岂待周”两句,可作为嫁妆的千秋典范。

韦应物简介

韦应物(737─791?),长安(在今陕西省西安市)人,早年充当唐玄宗的侍卫,狂放不羁,后来折节读书,应举成进士,任过洛阳丞。曾一度辞官闲居,德宗时历任滁州、江州、苏州等地刺史,后人称他「韦江州」或「韦苏州」。又因曾任左司郎中,也有「韦左司」的称呼。韦应物的诗,以写田园山水著名,部分作品,对安史之乱后社会乱离、民生疾苦的情况,有所反映。在艺术上,他效法陶渊明,也受过谢灵运王维的影响,形成自己的一种自然淡远的艺术特色。有《韦苏州集》。「身为里中横,家藏亡命儿,朝提樗蒲局,暮窃东邻姬」,他这番自述,不禁使人联想起在锦衣玉食绿酒红灯中长大的高干子弟,总是无法无天,连地方官也惹不起的。奇怪的是,他却在玩乐够了之后,忽而发愤读书,下决心脱胎换骨。后来他做过几任县令和刺史,曾经严惩不法军吏,又常感到无力拯救百姓而自愧,写下了「邑有流亡愧俸钱」这样的名句,终于在文学史上奠定了自己无可争辩的地位。他的诗卓然名家,「高雅闲谈,自成一家之体」,世以「王孟韦柳」并称,都继承陶渊明而各有特色。 他的词不多, 仅《三台》和《调笑》共四首。「胡马」一阕,极写边塞的荒凉,全无一字写人,却深切地体现了征人远戍的孤独和烦忧,选唐五代词没有不选这一首的。
唐诗三百首 送别 感伤

本文提供送杨氏女原文,送杨氏女翻译,送杨氏女赏析,送杨氏女拼音版,韦应物简介

转载请注明:原文链接 | http://www.dangdangcc.com/shi/6899.html