送杨氏女拼音版|翻译|赏析|原文_是韦应物的诗词_当当语文网

送杨氏女拼音版

作者:韦应物 朝代:唐朝
送杨氏女原文
永日方戚戚,出行复悠悠。
女子今有行,大江溯轻舟。
尔辈苦无恃,抚念益慈柔。
幼为长所育,两别泣不休。
对此结中肠,义往难复留。
自小阙内训,事姑贻我忧。
赖兹托令门,任恤庶无尤。
贫俭诚所尚,资从岂待周。
孝恭遵妇道,容止顺其猷。
别离在今晨,见尔当何秋。
居闲始自遣,临感忽难收。
归来视幼女,零泪缘缨流。
送杨氏女拼音版
yǒng rì fāng qī qī ,chū háng fù yōu yōu 。
nǚ zǐ jīn yǒu háng ,dà jiāng sù qīng zhōu 。
ěr bèi kǔ wú shì ,fǔ niàn yì cí róu 。
yòu wéi zhǎng suǒ yù ,liǎng bié qì bú xiū 。
duì cǐ jié zhōng cháng ,yì wǎng nán fù liú 。
zì xiǎo què nèi xùn ,shì gū yí wǒ yōu 。
lài zī tuō lìng mén ,rèn xù shù wú yóu 。
pín jiǎn chéng suǒ shàng ,zī cóng qǐ dài zhōu 。
xiào gōng zūn fù dào ,róng zhǐ shùn qí yóu 。
bié lí zài jīn chén ,jiàn ěr dāng hé qiū 。
jū xián shǐ zì qiǎn ,lín gǎn hū nán shōu 。
guī lái shì yòu nǚ ,líng lèi yuán yīng liú 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

韦应物的诗词大全 韦应物的代表作 写过的诗词

《秋夕西斋与僧神静游》 《萼绿华歌》 《送黎六郎赴阳翟少府》 《答令狐士曹、独孤兵曹联骑暮归望山见寄》 《咏徐正字画青蝇》 《简寂观西涧瀑布下作》 《林园晚霁》 《寄冯著》 《效陶彭泽》 《寄刘尊师》 《汉武帝杂歌三首》 《往富平伤怀》 《答秦十四校书(秦系)》 《再游龙门怀旧侣》 《赠王侍御》 《登郡寄京师诸季、淮南子弟》 《赠卢嵩》 《闲居赠友》 《始建射侯》 《至开化里寿春公故宅》 《对杂花》 《虞获子鹿》 《送颜司议使蜀访图书》 《寒食寄京师诸弟(雨中禁火空斋冷)》 《自巩洛舟行入黄河即事,寄府县僚友》 《晚出沣上,赠崔都水》 《晚出府舍与独孤兵曹、令狐士曹南寻朱雀街归里第》 《秋夜南宫,寄沣上弟及诸生》 《淮上喜会梁川故人 / 淮上喜会梁州故人》 《送李十四山东游(一作山人东游)》 《调笑(河汉)》 《郡斋雨中与诸文士燕集》 《始夏南园思旧里》 《起度律师同居东斋院》 《酬张协律》 《登楼》 《四禅精舍登览悲旧,寄朝宗、巨川兄弟》 《调笑令·胡马》 《送常侍御却使西蕃》 《送崔叔清游越》 《简陟、巡、建二甥(卢氏生)》 《郡斋雨中与诸文士燕集(兵卫森画戟)》 《广陵行》 《赠李儋》 《同长源归南徐,寄子西、子烈、有道》 《寄全椒山中道士》 《同越琅琊山》 《任洛阳丞,答前长安田少府问》 《善福精舍答韩司录清都观会宴见忆》 《送苏评事》 《雪中》 《发广陵留上家兄兼寄上长沙》 《送姚孙还河中》 《岁日寄京师诸季端武等》 《酬卢嵩秋夜见寄五韵》 《酬元伟过洛阳夜燕》 《咏珊瑚》 《淮上即事,寄广陵亲故》 《谢栎阳令归西郊,赠别诸友生》 《寄令狐侍郎》 《李博士弟以余罢官居同德精舍共有伊陆名山…聊以为答》 《秋夜二首》 《感事》 《送杨氏女(永日方戚戚)》 《奉和圣制重阳日赐宴》 《楼中阅清管》 《与村老对饮》 《淮上即事寄广陵亲故(前舟已眇眇)》 《将发楚州经宝应县访李二忽于州馆相遇月夜书事…李宝应》 《送开封卢少府》 《登高望洛城作》 《西郊期涤武不至,书示》 《郡斋赠王卿》 《饵黄精》 《送房杭州(孺复)》 《三台二首》 《奉和张大夫戏示青山郎》 《寄庐山棕衣居士》 《行宽禅师院》 《送郑长源》 《寄恒璨》 《滁州园池燕元氏亲属》 《送令狐岫宰恩阳》 《春月观省属城,始憩东西林精舍》 《话旧(亭中对兄姊话兰陵崇贤怀真已来故事,泫然而作)》 《宿永阳寄璨律师》 《夜望》 《上皇三台》 《赋得沙际路送从叔象》 《送陆侍御还越》 《府舍月游》 《感梦》 《扬州偶会前洛阳卢耿主簿(应物顷贰洛阳常有连骑之游)》 《诣西山深师》 《对新篁》 《答王郎中》 《寄大梁诸友》 《送李儋》 《答杨奉礼》 《观早朝》

送杨氏女译文及注释

译文我整日忧郁而悲悲戚戚,女儿就要出嫁遥远地方。今天她要远行去做新娘,乘坐轻舟沿江逆流而上。你姐妹自幼尝尽失母苦,念此我就加倍慈柔抚养。妹妹从小全靠姐姐养育,今日两人作别泪泣成行。面对此情景我内心郁结,女大当嫁你也难得再留。你自小缺少慈母的教训,侍奉婆婆的事令我担忧。幸好依仗你夫家好门第,信任怜恤不挑剔你过失。安贫乐俭是我一贯崇尚,嫁妆岂能做到周全丰厚。望你孝敬长辈遵守妇道,仪容举止都要符合潮流。今晨我们父女就要离别,再见到你不知什么时候。闲居时忧伤能自我排遣,临别感伤情绪一发难收。回到家中看到孤单小女,悲哀泪水沿着帽带滚流。

注释⑴杨氏女:指女儿嫁给杨姓的人家。⑵永日:整天。戚戚:悲伤忧愁。⑶行:出嫁。悠悠:遥远。⑷溯:逆流而上。⑸尔辈:你们,指两个女儿。无恃:指幼时无母。⑹幼为长所育:此句下有注:“幼女为杨氏所抚育。”指小女是姐姐抚育大的。⑺结中肠:心中哀伤之情郁结。⑻义往:指女大出嫁,理应前往夫家。⑼自小阙内训:此句下有注:“言早无恃。”阙:通“缺”。内训:母亲的训导。⑽事姑:侍奉婆婆。贻:带来。 ⑾令门:好的人家,或是对其夫家的尊称。这里指女儿的夫家。⑿任恤:信任体恤。庶:希望。尤:过失。⒀尚:崇尚。⒁资从:指嫁妆。待:一作“在”。周:周全,完备。⒂容止:这里是一举一动的意思。猷:规矩礼节。⒃尔:你,指大女儿。当何秋:当在何年。⒄居闲:闲暇时日。自遣:自我排遣。⒅临感:临别感伤。⒆零泪:落泪。缘:通“沿”。缨:帽的带子,系在下巴下。

送杨氏女创作背景

诗人早年丧妻,留下两小女相依为命,父女感情颇为深厚。此时大女儿要嫁的夫家路途遥远,当此离别之际,心中自然无限感伤。然而女儿出嫁是天经地义的事,在临行前,诗人万千叮咛,谆谆告诫:要遵从礼仪、孝道,要勤俭持家。其殷殷之情,溢于言表。

送杨氏女鉴赏

  诗人的大女儿要出嫁,他的心情异常复杂,遂写了此诗。此诗是父女情的白描,是真性情的流露,令人读来感伤不已。

  女儿即将远行,父亲心有不舍,却情难敌义。开头点明女儿将出嫁之事:女儿要嫁往夫家路途很遥远。念及女儿幼年丧母,自己一身兼父母之慈爱,当此离别之际,心中甚为不忍。然而女大当嫁是天经地义的事。诗人忍痛告诫女儿到了夫家,要遵从礼仪孝道,要勤俭持家,这是对女儿的一片殷殷期望

  这是一首送女出嫁的好诗。送女出行,万千叮咛;怜其无恃,反复诫训。诗人早年丧妻,因为对亡妻的思念,对幼女自然更加怜爱。在长女出嫁之时,自然临别而生感伤之情。诗中说幼女与长女“两别泣不休”,其实父女之间也是如此。作者没有多写自己的直观感受,而是把更多的笔墨用于谆谆教导和万般叮咛:“自小阙内训,事姑贻我忧。赖兹托令门,任恤庶无尤。贫俭诚所尚,资从岂待周。孝恭遵妇道,容止顺其猷。”强忍住泪水说完这些,送走女儿才发现自己还是控制不了自己,只能与幼女相对而泣。一个情感复杂、无可奈何的慈父形象由此跃然纸上。

  全诗情真语挚,至性至诚。慈父之爱,骨肉深情,令人感动。“贫俭诚所尚,资从岂待周”两句,可作为嫁妆的千秋典范。

韦应物简介

韦应物(737─791?),长安(在今陕西省西安市)人,早年充当唐玄宗的侍卫,狂放不羁,后来折节读书,应举成进士,任过洛阳丞。曾一度辞官闲居,德宗时历任滁州、江州、苏州等地刺史,后人称他「韦江州」或「韦苏州」。又因曾任左司郎中,也有「韦左司」的称呼。韦应物的诗,以写田园山水著名,部分作品,对安史之乱后社会乱离、民生疾苦的情况,有所反映。在艺术上,他效法陶渊明,也受过谢灵运王维的影响,形成自己的一种自然淡远的艺术特色。有《韦苏州集》。「身为里中横,家藏亡命儿,朝提樗蒲局,暮窃东邻姬」,他这番自述,不禁使人联想起在锦衣玉食绿酒红灯中长大的高干子弟,总是无法无天,连地方官也惹不起的。奇怪的是,他却在玩乐够了之后,忽而发愤读书,下决心脱胎换骨。后来他做过几任县令和刺史,曾经严惩不法军吏,又常感到无力拯救百姓而自愧,写下了「邑有流亡愧俸钱」这样的名句,终于在文学史上奠定了自己无可争辩的地位。他的诗卓然名家,「高雅闲谈,自成一家之体」,世以「王孟韦柳」并称,都继承陶渊明而各有特色。 他的词不多, 仅《三台》和《调笑》共四首。「胡马」一阕,极写边塞的荒凉,全无一字写人,却深切地体现了征人远戍的孤独和烦忧,选唐五代词没有不选这一首的。
唐诗三百首 送别 感伤

本文提供送杨氏女原文,送杨氏女翻译,送杨氏女赏析,送杨氏女拼音版,韦应物简介

转载请注明:原文链接 | http://www.dangdangcc.com/shi/6899.html