送杨氏女拼音版|翻译|赏析|原文_是韦应物的诗词_当当语文网

送杨氏女拼音版

作者:韦应物 朝代:唐朝
送杨氏女原文
永日方戚戚,出行复悠悠。
女子今有行,大江溯轻舟。
尔辈苦无恃,抚念益慈柔。
幼为长所育,两别泣不休。
对此结中肠,义往难复留。
自小阙内训,事姑贻我忧。
赖兹托令门,任恤庶无尤。
贫俭诚所尚,资从岂待周。
孝恭遵妇道,容止顺其猷。
别离在今晨,见尔当何秋。
居闲始自遣,临感忽难收。
归来视幼女,零泪缘缨流。
送杨氏女拼音版
yǒng rì fāng qī qī ,chū háng fù yōu yōu 。
nǚ zǐ jīn yǒu háng ,dà jiāng sù qīng zhōu 。
ěr bèi kǔ wú shì ,fǔ niàn yì cí róu 。
yòu wéi zhǎng suǒ yù ,liǎng bié qì bú xiū 。
duì cǐ jié zhōng cháng ,yì wǎng nán fù liú 。
zì xiǎo què nèi xùn ,shì gū yí wǒ yōu 。
lài zī tuō lìng mén ,rèn xù shù wú yóu 。
pín jiǎn chéng suǒ shàng ,zī cóng qǐ dài zhōu 。
xiào gōng zūn fù dào ,róng zhǐ shùn qí yóu 。
bié lí zài jīn chén ,jiàn ěr dāng hé qiū 。
jū xián shǐ zì qiǎn ,lín gǎn hū nán shōu 。
guī lái shì yòu nǚ ,líng lèi yuán yīng liú 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

韦应物的诗词大全 韦应物的代表作 写过的诗词

《登高望洛城作》 《慈恩寺南池秋荷咏》 《郡斋雨中与诸文士燕集(兵卫森画戟)》 《岁日寄京师诸季端武等》 《新理西斋》 《乌引雏》 《同德阁期元侍御、李博士不至,各投赠二首》 《天长寺上方别子西有道》 《发广陵留上家兄兼寄上长沙》 《还阙首途,寄精舍亲友》 《与友生野饮效陶体》 《夏日》 《园林晏起,寄昭应韩明府、卢主簿》 《任洛阳丞,答前长安田少府问》 《答崔都水》 《闻雁(高斋闻雁来)》 《寄柳州韩司户郎中》 《广陵遇孟九云卿》 《调笑(胡马)》 《楼中月夜》 《司空主簿琴席》 《同德精舍养疾,寄河南兵曹东厅掾》 《趋府候晓,呈两县僚友》 《夜对流萤作》 《送郗詹事》 《庄严精舍游集》 《淮上喜会梁川故人 / 淮上喜会梁州故人》 《宿永阳寄璨律师》 《休假日访王侍御不遇》 《赋得鼎门,送卢耿赴任》 《自尚书郎出为滁州刺史(留别朋友兼示诸弟)》 《鸢夺巢》 《山耕叟》 《夕次盱眙县(落帆逗淮镇)》 《咏琉璃》 《慈恩伽蓝清会》 《马明生遇神女歌》 《和张舍人夜直中书,寄吏部刘员外》 《酬豆卢仓曹题库壁见示》 《对残灯》 《登乐游庙作》 《永定寺喜辟强夜至》 《送冯著受李广州署为录事》 《对新篁》 《出还》 《子规啼》 《悲纨扇》 《善福精舍答韩司录清都观会宴见忆》 《张彭州前与缑氏冯少府各惠寄一篇多故未答…兼远简冯生》 《立夏日忆京师诸弟》 《游开元精舍》 《温泉行》 《杂曲歌辞。突厥三台》 《咏水精》 《听江笛送陆侍御(同丘员外赋题)》 《寄全椒山中道士》 《寒食寄京师诸弟》 《郡斋雨中与诸文士燕集》 《陪元侍御春游》 《期卢嵩,枉书称日暮无马不赴,以诗答》 《野次听元昌奏横吹》 《对雨赠李主簿、高秀才》 《答徐秀才》 《寄畅当(闻以子弟被召从军)》 《答长宁令杨辙》 《同元锡题琅琊寺》 《虞获子鹿》 《听嘉陵江水声寄深上人》 《春宵燕万年吉少府中孚南馆》 《夜闻独鸟啼》 《闲斋对雨》 《使云阳寄府曹》 《酬韩质舟行阻冻》 《初发扬子寄元大校书(凄凄去亲爱)》 《南园》 《寄黄、刘二尊师》 《学仙二首》 《郊园闻蝉,寄诸弟》 《假中对雨,呈县中僚友》 《答李浣三首》 《宴别幼遐与君贶兄弟》 《县内闲居赠温公》 《长安遇冯著》 《送李二归楚州(时李季弟牧楚州,被讼赴急)》 《月夜》 《饯雍聿之潞州谒李中丞》 《奉和圣制重阳日赐宴》 《秋夜寄邱员外 / 秋夜寄丘二十二员外》 《始夏南园思旧里》 《答裴丞说归京所献》 《寄诸弟》 《采玉行》 《暮相思》 《烟际钟》 《简寂观西涧瀑布下作》 《高陵书情,寄三原卢少府》 《对芳尊》 《登郡寄京师诸季、淮南子弟》 《三台二首》 《元日寄诸弟兼呈崔都水》

送杨氏女译文及注释

译文我整日忧郁而悲悲戚戚,女儿就要出嫁遥远地方。今天她要远行去做新娘,乘坐轻舟沿江逆流而上。你姐妹自幼尝尽失母苦,念此我就加倍慈柔抚养。妹妹从小全靠姐姐养育,今日两人作别泪泣成行。面对此情景我内心郁结,女大当嫁你也难得再留。你自小缺少慈母的教训,侍奉婆婆的事令我担忧。幸好依仗你夫家好门第,信任怜恤不挑剔你过失。安贫乐俭是我一贯崇尚,嫁妆岂能做到周全丰厚。望你孝敬长辈遵守妇道,仪容举止都要符合潮流。今晨我们父女就要离别,再见到你不知什么时候。闲居时忧伤能自我排遣,临别感伤情绪一发难收。回到家中看到孤单小女,悲哀泪水沿着帽带滚流。

注释⑴杨氏女:指女儿嫁给杨姓的人家。⑵永日:整天。戚戚:悲伤忧愁。⑶行:出嫁。悠悠:遥远。⑷溯:逆流而上。⑸尔辈:你们,指两个女儿。无恃:指幼时无母。⑹幼为长所育:此句下有注:“幼女为杨氏所抚育。”指小女是姐姐抚育大的。⑺结中肠:心中哀伤之情郁结。⑻义往:指女大出嫁,理应前往夫家。⑼自小阙内训:此句下有注:“言早无恃。”阙:通“缺”。内训:母亲的训导。⑽事姑:侍奉婆婆。贻:带来。 ⑾令门:好的人家,或是对其夫家的尊称。这里指女儿的夫家。⑿任恤:信任体恤。庶:希望。尤:过失。⒀尚:崇尚。⒁资从:指嫁妆。待:一作“在”。周:周全,完备。⒂容止:这里是一举一动的意思。猷:规矩礼节。⒃尔:你,指大女儿。当何秋:当在何年。⒄居闲:闲暇时日。自遣:自我排遣。⒅临感:临别感伤。⒆零泪:落泪。缘:通“沿”。缨:帽的带子,系在下巴下。

送杨氏女创作背景

诗人早年丧妻,留下两小女相依为命,父女感情颇为深厚。此时大女儿要嫁的夫家路途遥远,当此离别之际,心中自然无限感伤。然而女儿出嫁是天经地义的事,在临行前,诗人万千叮咛,谆谆告诫:要遵从礼仪、孝道,要勤俭持家。其殷殷之情,溢于言表。

送杨氏女鉴赏

  诗人的大女儿要出嫁,他的心情异常复杂,遂写了此诗。此诗是父女情的白描,是真性情的流露,令人读来感伤不已。

  女儿即将远行,父亲心有不舍,却情难敌义。开头点明女儿将出嫁之事:女儿要嫁往夫家路途很遥远。念及女儿幼年丧母,自己一身兼父母之慈爱,当此离别之际,心中甚为不忍。然而女大当嫁是天经地义的事。诗人忍痛告诫女儿到了夫家,要遵从礼仪孝道,要勤俭持家,这是对女儿的一片殷殷期望

  这是一首送女出嫁的好诗。送女出行,万千叮咛;怜其无恃,反复诫训。诗人早年丧妻,因为对亡妻的思念,对幼女自然更加怜爱。在长女出嫁之时,自然临别而生感伤之情。诗中说幼女与长女“两别泣不休”,其实父女之间也是如此。作者没有多写自己的直观感受,而是把更多的笔墨用于谆谆教导和万般叮咛:“自小阙内训,事姑贻我忧。赖兹托令门,任恤庶无尤。贫俭诚所尚,资从岂待周。孝恭遵妇道,容止顺其猷。”强忍住泪水说完这些,送走女儿才发现自己还是控制不了自己,只能与幼女相对而泣。一个情感复杂、无可奈何的慈父形象由此跃然纸上。

  全诗情真语挚,至性至诚。慈父之爱,骨肉深情,令人感动。“贫俭诚所尚,资从岂待周”两句,可作为嫁妆的千秋典范。

韦应物简介

韦应物(737─791?),长安(在今陕西省西安市)人,早年充当唐玄宗的侍卫,狂放不羁,后来折节读书,应举成进士,任过洛阳丞。曾一度辞官闲居,德宗时历任滁州、江州、苏州等地刺史,后人称他「韦江州」或「韦苏州」。又因曾任左司郎中,也有「韦左司」的称呼。韦应物的诗,以写田园山水著名,部分作品,对安史之乱后社会乱离、民生疾苦的情况,有所反映。在艺术上,他效法陶渊明,也受过谢灵运王维的影响,形成自己的一种自然淡远的艺术特色。有《韦苏州集》。「身为里中横,家藏亡命儿,朝提樗蒲局,暮窃东邻姬」,他这番自述,不禁使人联想起在锦衣玉食绿酒红灯中长大的高干子弟,总是无法无天,连地方官也惹不起的。奇怪的是,他却在玩乐够了之后,忽而发愤读书,下决心脱胎换骨。后来他做过几任县令和刺史,曾经严惩不法军吏,又常感到无力拯救百姓而自愧,写下了「邑有流亡愧俸钱」这样的名句,终于在文学史上奠定了自己无可争辩的地位。他的诗卓然名家,「高雅闲谈,自成一家之体」,世以「王孟韦柳」并称,都继承陶渊明而各有特色。 他的词不多, 仅《三台》和《调笑》共四首。「胡马」一阕,极写边塞的荒凉,全无一字写人,却深切地体现了征人远戍的孤独和烦忧,选唐五代词没有不选这一首的。
唐诗三百首 送别 感伤

本文提供送杨氏女原文,送杨氏女翻译,送杨氏女赏析,送杨氏女拼音版,韦应物简介

转载请注明:原文链接 | http://www.dangdangcc.com/shi/6899.html