满江红·豫章滕王阁拼音版|翻译|赏析|原文_是吴潜的诗词_当当语文网

满江红·豫章滕王阁拼音版

作者:吴潜 朝代:宋朝
满江红·豫章滕王阁原文
万里西风,吹我上、滕王高阁。正槛外、楚山云涨,楚江涛作。何处征帆木末去,有时野鸟沙边落。近帘钩、暮雨掩空来,今犹昨。
秋渐紧,添离索。天正远,伤飘泊。叹十年心事,休休莫莫。岁月无多人易老,乾坤虽大愁难著。向黄昏、断送客魂消,城头角。
满江红·豫章滕王阁拼音版
wàn lǐ xī fēng ,chuī wǒ shàng 、téng wáng gāo gé 。zhèng kǎn wài 、chǔ shān yún zhǎng ,chǔ jiāng tāo zuò 。hé chù zhēng fān mù mò qù ,yǒu shí yě niǎo shā biān luò 。jìn lián gōu 、mù yǔ yǎn kōng lái ,jīn yóu zuó 。
qiū jiàn jǐn ,tiān lí suǒ 。tiān zhèng yuǎn ,shāng piāo bó 。tàn shí nián xīn shì ,xiū xiū mò mò 。suì yuè wú duō rén yì lǎo ,qián kūn suī dà chóu nán zhe 。xiàng huáng hūn 、duàn sòng kè hún xiāo ,chéng tóu jiǎo 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

吴潜的诗词大全 吴潜的代表作 写过的诗词

《南乡子(答和惠计院)》 《传言玉女(己未元夕)》 《浣溪沙(己未三月二十五日赏荼_)》 《蝶恋花(吴中赵园)》 《满庭芳(西湖)》 《满江红·豫章滕王阁》 《永遇乐(己未元夕)》 《洞仙歌(三用韵)》 《鹊桥仙·扁舟昨泊》 《贺新郎(用赵用父左司韵送郑宗丞)》 《八声甘州(寿吴叔永文昌、季永侍郎)》 《水调歌头(送赵文仲龙学)》 《柳梢青(己未元夕)》 《隔浦莲(和叶编修士则韵)》 《满江红(己未赓李制参直翁俾寿之词)》 《满江红(京口凤凰池和芦川“春水连天”韵。池,苏魏公旧游也。)》 《沁园春(丙辰十月十日)》 《满江红(上已后日即事)》 《糖多令(湖口道中)》 《九华山天台峰新晴晓望》 《海棠春(再用韵)》 《诉衷情(和韵)》 《满江红(二园花卉仅有海棠未谢,五用韵)》 《暗香(再和)》 《浣溪沙(三用韵)》 《酹江月(梅)》 《贺新郎(寓言)》 《谒金门(_·上秀邸溪亭)》 《海棠春(三用韵)》 《满江红(戊午九月七日,碧沚和制几韵)》 《祝英台近(和吴叔永文昌韵)》 《满江红(乌衣园)》 《水调歌头·焦山》 《秋夜雨》 《水调歌头(和梅翁韵预赋山中乐,己未中秋中_书于老香堂)》 《满江红(和吕居仁侍郎东里先生韵)》 《青玉案(己未三月六日四明窗会客)》 《水调歌头(_·川溪亭)》 《满江红(和吴季永侍郎见寄)》 《西河(和旧韵)》 《满江红·送李御带珙》 《满江红(梅)》 《浣溪沙(四用韵)》 《渔家傲(和刘制几)》 《朝中措(三用韵)》 《贺新郎(吴中韩氏沧浪亭和吴梦窗韵)》 《鹊桥仙·馨香饼饵》 《满江红(戊午秋半,偕胡景回,刘自昭二兄小饮待月)》 《鹊桥仙(己未七夕)》 《水调歌头(开庆己未秋社维舟逸老堂口占)》 《满江红(禾兴月波楼和友人韵)》 《水调歌头(小憩袁氏园用前韵)》 《满江红(戊午二月二十四日会碧_·,三用韵)》 《满江红(刘表翁右司席上)》 《柳梢青(戊午十二月十五日安晚园和刘自昭)》 《二郎神(再和)》 《永遇乐(再和)》 《满江红·齐山绣春台》 《贺新郎(和惠检阅惜别)》 《沁园春(江西道中)》 《秋夜雨(再和)》 《渔家傲(再用前韵)》 《贺新郎(和翁处静桃源洞韵)》 《满江红(送吴叔永尚书)》 《秋夜雨(依韵戏赋傀儡)》 《暗香》 《满江红(送陈方伯上襄州幕府)》 《满江红(戊午八月十二日赋后圃早梅)》 《霜天晓角(和赵教授韵)》 《满江红(碧_·月湖,四用韵)》 《宝鼎现(和韵已未元夕)》 《水调歌头·焦山》 《浣溪沙(和桃源韵)》 《昼锦堂(己未元夕)》 《天仙子(舟行阻风)》 《朝中措(和自昭韵)》 《朝中措(五用韵戏呈)》 《满江红·豫章滕王阁》 《念奴娇(戏和仲殊已未四月二十七日)》 《蝶恋花(和处静木香)》 《汉宫春(吴中齐云楼)》 《水龙吟(戊午元夕)》 《清平乐(和刘制几)》 《水调歌头(江淮一览)》 《水调歌头(己未中秋无月)》 《声声慢(和吴梦窗赋梅)》 《霜天晓角(再和)》 《隔浦莲(会老香堂,和美成)》 《水调歌头(夜来月佳甚,呈景回、自昭二兄。戊午八月十八日)》 《水调歌头(闻子规)》 《霜天晓角(和刘架阁自昭韵)》 《霜天晓角(戊午十二月望安晚园赋梅上银烛)》 《秋夜雨(己未八月二日新桃源和韵)》 《霜天晓角(己未五月九日,老香堂送监簿侄归,和自昭韵)》 《谒金门(和韵赋茶)》 《谒金门(老香堂和韵)》 《水调歌头(送叔永文昌)》 《浪淘沙(和吴梦窗席上赠别)》 《浣溪沙(和谦山)》 《谒金门(和赵参谋)》

满江红·豫章滕王阁创作背景

  这是一首抒发人生悲感的词作。淳祐七年(1247)春夏,吴潜居朝任同签书枢密院事兼权参知政事等要职,七月遭受台臣攻击被罢免,改任福建安抚使。时其兄吴渊供职于南昌。此词应该为吴潜前往福州道经南昌时所作。

  豫章为南昌旧名。滕王阁,唐初建于南昌城西,飞阁叠台,下瞰赣江,其临观之美,为江南第一。再加上有王勃滕王阁序》的美传,益发使其辉光焕发。词客骚人“临帝子之长洲,得仙人之旧馆”,多有吟咏,吴潜此作亦发兴乎此。

满江红·豫章滕王阁鉴赏

  写景

  “万里西风,吹我上、滕王高阁。”起笔着题,“万里”用得极有气势,“吹”极为生动,写出了登临高阁时的兴致。这里引用了王勃故事。传说他往南昌途中,水神曾助以神风,使他一夕行四百余里,民谚谓“时来风送滕王阁”。这个故事更表现了作者的兴致,还自然地将目前的登临与王勃当年联结了起来。“正槛外、楚山云涨,楚江涛作。”“槛外”写出了当时居高临下凭栏四望的感觉。楚山,指西山。楚江,指赣江。“云涨”、“涛作”,景象当时壮观,可以想见词人心潮的激荡。“何处征帆木末去,有时野鸟沙边落。”这是写登高远望时所看到的景象,征帆像行驶在树梢上,野鸟有时落在沙边。“有时”,二字极为传神。“近帘钩、暮雨掩空来,今犹昨。”“暮雨”说明其伫望之久。正当游目骋怀、沉入遐思时,雨雾扑帘而来,真是“珠帘暮卷西山雨”,与王勃当年所见情景如此相象,也不禁临风嗟叹了。

  以上是写在滕王阁览景。景物写得重点突出、层次分明,又处处映照着《滕王阁序》,融通了今古,拉长了视野。这段景物描写明显地浸染着作者的情绪,如“征帆木未”就包含着前途渺茫之感,而“暮雨掩空来”不无凄凉之意,“今犹昨”则蕴含着物是人非的深沉感慨,并且引出下片的抒怀

  抒怀

  “秋渐紧,添离索。天正远,伤飘泊。”“秋烟紧”就是秋意见深。这秋意包括上片所写西风、暮雨,如果说登临楼阁时还给人以兴致,现在则给人以相反的刺激,让人更觉凄怆孤单了。“天正远”,道途茫茫,任所还远着呢。“正”字不堪。这都是眼前所感。

  这样一个季节,这样一种环境,这样一番景致,作者那敏感的心怎能不受到触动呢?于是下面由近及远,回首往事。“叹十年心事,休休莫莫。”“休休莫莫”,意思是说,算了、算了,显得不堪回首。这十年如果从嘉熙元年(1237)算起(正十年),他多次落职,最近的六年基本上是罢退乡居,仕途不顺,去年底刚复职,只半年又被谪迁。这十年如果是大约言之,那么十一年前他曾任职南昌(江西转运副使兼知隆兴府),算是旧地重游了。但是物是人非,这十年的心事,使人顿生沧桑之感。这一句感叹可能包括这两方面内容,真是“万里悲秋常作客,百年多病独登台”,怎能不感慨万千呢。“岁月无多人易老,乾坤虽大愁难着。”他五十三岁,已入老境,流年似水,能有作为的岁月不多了。他焦虑,既由于自己有志难伸,也由于社稷颠危、国难深重。去年复职之后他连呈奏章,历数内忧外患种种情况,认为当务之急是整顿朝政,进君子退小人(《奏论君子小人进退》)。而言刚出,即被挤出朝廷,朝政可知矣。

  “乾坤虽大愁难着”。“着”,安放。乾坤之大却安放不住、也安放不下他的“愁”!由此可见:一、愁之易发,居其位无非惹愁添恨。二、愁之深广,颇似杜甫的“忧端齐终南,澒洞不可掇”(《自京赴奉先县咏怀五百字》)。这里以固态体积状愁,既给人以形之大、又给人以质之重的感觉,想象奇特。上面都是登高临景惹起的对往事的回忆和无限慨叹,往事本不堪回首,但面对此景情不自禁,由此抒发出的郁闷不平之气,亦是自然而然、水到渠成。“向黄昏、断送客魂消,城头角。”临近黄昏,城头的号角又吹起来了,声声入耳,又勾引起迁客无尽的羁旅愁思。这正与上片“暮雨”照应,角声混合着秋风、雨意,是多么萧条悲凉的感觉。这是一个倒装句。把“城头角”放在最后,又使人觉得他的无尽愁思似乎像那声声号角一样,在广阔的秋空中,久久回荡。这又变成一个以景结情的好句。“乾坤虽大愁难着”痛愤无比,结句哀思绵绵,刚柔相济,益显其沉痛悲郁。

  “滕王高阁临江渚”。自王勃大作问世以来,在此览景之作多矣,吴潜此作未与时消没而留存至今、仍堪讽咏,除了其写景的精要、生动、清畅外,就因为它真实地抒写了一个失意政治家的人生悲感和忧愤。虽然它与王勃不能相比,但仅就抒情写怀而言,该词也是沉郁动人的。

吴潜简介

吴潜(1195—1262) 字毅夫,号履斋,宣州宁国(今属安徽)人。宁宗嘉定十年(1217)举进士第一,授承事郎,迁江东安抚留守。理宗淳祐十一年(1251)为参知政事,拜右丞相兼枢密使,封崇国公。次年罢相,开庆元年(1259)元兵南侵攻鄂州,被任为左丞相,封庆国公,后改许国公。被贾似道等人排挤,罢相,谪建昌军,徙潮州、循州。与姜夔吴文英等交往,但词风却更近于辛弃疾。其词多抒发济时忧国的抱负与报国无门的悲愤。格调沉郁,感慨特深。著有《履斋遗集》,词集有《履斋诗余》。
宋词精选 写景 抒怀

本文提供满江红·豫章滕王阁原文,满江红·豫章滕王阁翻译,满江红·豫章滕王阁赏析,满江红·豫章滕王阁拼音版,吴潜简介

转载请注明:原文链接 | http://www.dangdangcc.com/shi/7541.html